Dette semesteret skjedde en viktig hendelse som gikk nokså upåaktet hen i vår landsdel og vår kirke. I Trondheim ble den første kantor som har sin fulle utdanning fra Tromsø, vigslet til tjeneste.

De første prestene som har all sin utdanning fra Nord-Norge har vært i arbeid noen år. Det samme gjelder diakoner og kateketer. Samtlige kirkelige utdanninger i sin fulle bredde og lengde gis nå i Nord-Norge (diakon, kateket, kantor og prest). Dette er intet mindre enn stor begivenhet. Det er i ferd med å få mye å si for rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge, slik andre studier som legestudiet, psykologistudiet og juss har hatt betydning for rekruttering i landsdelen.

Master-tilbud

Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) ble permanent i 2001. KUN gir praktisk kirkelig utdanning på ettårsbasis, både på deltid og heltid. De som vil bli prester, kan ta den teoretiske delen av studiet, teologi, ved Institutt for Religionsvitenskap (IRV) på Universitetet i Tromsø.

Høgskolen, avdeling kunstfag (konservatoriet) i Tromsø utdanner kantorer i samarbeid med KUN. KUN er i ferd med å lage mastere sammen med Høgskolen i Bodø i kateketikk, og vi arbeider sammen med diakonifaglige miljøer for å lage en såkalt erfaringsbasert master i diakoni. Kirkemøtet krever at kateketer og diakoner i framtida har mastere. Dette er vi i ferd med å få til. 14. mars undertegnet for eksempel KUN en intensjonsavtale om samarbeid rundt master med Høgskolen i Bodø.

Men KUN gir også praktisk-kirkelig utdanning til medarbeidere som allerede er i arbeid, men som ikke har full utdanning på plass. Ganske mange i vår landsdel gjør en utmerket jobb i kirken, men mangler noe på fullgod utdanning. Dette kan man ta i Tromsø på KUN, gjerne i samarbeid med IRV.

Spennende gruppe

En gruppe som også søker KUN er folk som har en annen utdanning, men som i moden alder, kanskje i 40-årene, har fått lyst til å arbeide i kirken. Dette er en meget spennende gruppe med mye livserfaring og kunnskap. For kirken er de gull verdt. Mange av dem tar studier på deltid for å bli kvalifisert til kirkelig tjeneste, og det finnes ofte overgangsløsninger som gjør at en kirkelig utdanning ikke blir håpløst lang. Vi prøver også å gi såkalt realkompetanse vekt. Det vil si at vi verdsetter arbeid og erfaring, ikke bare utdanning.

Hva satser så en praktisk kirkelig institusjon i Nord-Norge på? Det er ikke nok at vi utdanner i nord. KUN utdanner annerledes til kirkelige yrker enn en gjør sørpå.

Respekt

Vi har for det første som mål å være praksisnære. Våre studenter må forsøke seg i ganske stor grad ute i menigheter i landsdelen, først forsiktig, så mer virkelighetsnært. De øver på samtaler, gudstjenester, begravelser, undervisning med mer under veiledning.

For det andre vil vi at folk skjønner noe av stedet de jobber i. De må ha en bevisst forståelse av konteksten, sammenhengen, bygda eller byen. Ikke minst må de en metode for å sette seg inn i stedet de er på. Kirkelige arbeidere må avkreves ydmykhet og respekt for den lokale kulturen. De må forstå skikker og vaner. Dette har historisk sett vært mangelvare hos mange kirkelige ansatte i Nord-Norge.

Skrekkeksemplene er mange på for eksempel prester som har misforstått, eller i verste fall nedvurdert, den lokale kulturen. Særlig sårbart blir dette selvsagt i samiske og kvenske miljøer. Våre kirkelige medarbeidere må derfor sette seg inn i det samiske, kvenske, men også alt det andre som utgjør Nord-Norge. Vi ønsker å bidra til å utvikle det vi på fint kalles en kontekstuell teologi, det vil si en teologi som tar hensyn til den kulturelle, geografiske og politiske sammenhengen vi står i.

Tverrfaglighet

Vår tredje bærebjelke er tverrfaglighet. På KUN må prester, diakoner, kateketer og kantorer jobbe sammen. Det er nytt i praktisk kirkelig utdanning i Norge og faktisk i Norden. Vi tror dette er framtida. Det er spennende, lærerikt, det krever en moderne prosessuell tilnærming til yrkene. Ikke minst vi tror det vil føre til bedre samarbeid og færre konflikter. Det er kanskje dette studentene verdsetter mest.

KUN har nå 30 studenter. Det er vi meget fornøyd med. I tillegg gir KUN kortere kurs og veiledning. Denne våren søker vi om et forskningsprosjekt sammen med Diaconia Polyteknic i Oulu, Finland. Vår første bok kommer denne våren. En av våre ansatte startet opp et doktorgradsarbeid i vinter. Om få år vil forhåpentligvis to av fire lærere ha doktorgrad.

Det var Gunnar Stålsett som hadde ideen til KUN. Vår styreleder Ole D. Mjøs og mange andre gode krefter har båret den videre. Og nå kommer de på løpende bånd: Kirkelige medarbeidere utdannet fra nord.