Fokus på samfunnsplanlegging

TROMS: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanningsnivået er høyere hos kvinner enn hos menn i samtlige kommuner i Troms fylke. Her fra Lenvik. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

TROMS: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanningsnivået er høyere hos kvinner enn hos menn i samtlige kommuner i Troms fylke. Her fra Lenvik. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

PLANLEGGING: Kan kommuner og regioner planlegge seg til flere, sunnere, og mindre ensomme innbyggere?

DEL

Hva slags samfunn ønsker vi å leve i? Hvilke visjoner har politikerne for utvikling? Disse spørsmålene gir et viktig grunnlag for planleggingen i kommuner og fylker.

Mål og visjoner er desto viktigere når utfordringene er mange. Mange kommuner har fraflyttingsspøkelset hengende på nakken. Særlig har unge kvinner en tendens til å flytte fra distriktene.

Tap av innbyggere betyr tap av inntekter for kommunen. Det går ut over tjenesteproduksjonen og kan bety dårligere kommunale tjenester til de gjenværende innbyggerne, noe som i sin tur kan føre til at kommunen fremstår som mindre attraktiv å flytte til.

Hvordan kan man snu en slik nedadgående spiral?

Gi rom for mangfold

Et mulig redskap for positiv utvikling finner vi i kommuneplanene sin samfunnsdel. Tradisjonell planlegging med ensidig fokus på næringsutvikling og arealplanlegging holder ikke lenger dersom kommunen ønsker å være med i konkurransen om å skaffe seg innbyggere.

Arbeidsmotivet for flytting er mindre i dag enn for noen år siden. Forhold knyttet opp mot familie, sted og miljø er blitt viktigere. Folk etterspør i økende grad lokalsamfunn som er åpne og inkluderende.

Med dette i tankene er det viktig at man i regionalt og lokalt utviklingsarbeid arbeider for å framelske inkluderende miljøer med rom for mangfold.

Det mangler bevissthet

Gjennom KUN senter for kunnskap og likestilling sitt arbeid har vi sett at det mangler bevissthet om hvor viktig det er å tenke likestilling og mangfold når man planlegger.

Skal man oppnå bolyst og bærekraftige lokalsamfunn må samfunnet være attraktivt for hele befolkningen.

Det er i grunnen logisk; ønsker man å holde på og å lokke til seg nye innbyggere har man større sjanse for å lykkes hvis man henvender seg bredt. Ulike grupper må kunne se seg selv i fremtidens samfunn; både kvinner, og menn, unge og eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, minoriteter som etnisk norske.

Dette krever en bevisst satsing på inkludering og mangfold. Her har planleggeren en sentral rolle.

Velger tradisjonelt

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, og jenter og gutter velger mer tradisjonelt enn for tjue år siden!

Små plasser preget av ensidig næringsliv, med få arbeidsplasser som er attraktive for kvinner, er spesielt sårbare.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en utfordring. Undersøkelser gjort av KUN i barnehager viser at forskjellsbehandling av gutter og jenter allerede starter her. Ikke rart at ungdom velger tradisjonelt.

En må jobbe for at gutter og jenter har reelle valgmuligheter ut fra egne ønsker og talenter, ikke styrt av normer.

Kompetanse er viktig

Høyere utdanning er mest vanlig i de yngre aldersgruppene, og det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning.

Tall fra SSB viser at utdanningsnivået er høyere hos kvinner enn hos menn i samtlige kommuner i Troms. Det er et paradoks at det i de samme kommunene konsekvent er flere kvinner enn menn som jobber deltid.

Et annet paradoks er at mange høyt utdannede innvandrere har jobber de er overkvalifiserte for. Det er rimelig å anta at man ikke i stor nok grad er bevisst på å utnytte den kompetansen som finnes i befolkningen.

Legg til rette for sosial vekst

I et velfungerende demokrati er innbyggernes deltakelse, innflytelse og medbestemmelse viktig for å skape engasjement. Inkludering krever systematisk tilnærming.

I politikken gjelder dette både rekruttering, arbeidsmåter og valg av tema.

Et raskt blikk på fordelinga av kommunestyrerepresentanter valgt i Troms i 2007 viser at ungdom under tretti år er underrepresentert. Det samme gjelder kvinner, særlig de over femti.

Å sørge for representative utvalg er avgjørende for å kunne innhente informasjon og perspektiver fra hele befolkningen. Det er viktig å synliggjøre og vurdere virkningene politiske beslutninger har for ulike grupper.

Tilsynelatende nøytral politikk og forvaltning kan bidra til å opprettholde eller forsterke forskjellsbehandling, stereotype oppfatninger og rollemønster.

Den nye plan og bygningsloven legger vekt på at alle kommuner skal ha en samfunnsdel i sine kommuneplaner. Både politikere og næringslivsledere må nå kjenne sin besøkelsestid og sette samfunnsutvikling på dagsordenen for å sikre bolyst og bærekraftig utvikling.

Legg til rette for en sosial vekst som står i et gjensidig positivt forhold til økonomisk vekst!

Må være gjennomtenkt

Innledningsvis spurte vi om det er mulig å planlegge seg til flere, sunnere, sprekere og mindre ensomme innbyggere. Forskning antyder faktisk dette.

Noe så enkelt som oppbygningen av boligområder har stor betydning, skal vi tro en artikkel fra The Permaculture Research Institute of Australia.

De finner at boligområder som er bygd opp slik at det skapes gode sosiale rom utendørs, har positive virkninger på alt fra integrering til folkehelse.

Planarbeid gir konsekvenser både på et individuelt og et samfunnsmessig nivå. Enkle grep kan ha store ringvirkninger. Derfor må de være gjennomtenkte.

Artikkeltags