(Nordnorsk debatt)

UNN Tromsø er landsdelens største enhet for avansert kirurgi og Oppvåkningseksjonen mottar pasienter fra alle kirurgiske spesialiteter. Pasientene hos oss har behov for avansert overvåking og behandling for å stabilisere og opprettholde livsviktige funksjoner etter anestesi og kirurgi. I perioder med press på intensivavdelingene ved UNN Tromsø kan vi også ha intensivovervåking til 1-3 pasienter. Oppvåkningseksjonen har en sentral rolle i katastrofemottak, og mottar ustabile pasienter fra akuttmottak og andre avdelinger ved UNN.

Plasstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og intensivsykepleier Steinar Haugen Grønnbakk viser i Nordlys 23. februar til at nær halvparten av stillingene ved Oppvåkningseksjonen UNN Tromsø snart er ubesatt. I perioden oktober 2022 til februar 2023 har ni spesialsykepleiere og sykepleiere sagt opp sin stilling og flere er på vei. Dette tilsvarer om lag 1/3 av antall stillingshjemler. Mangel på kompetente sykepleiere kan få alvorlige følger og utfordringer med å opprettholde planlagt kirurgi og beredskap for ø-hjelp ved UNN Tromsø.

Det er en nasjonal og global mangel på intensivsykepleiere og sykepleiere. Helsepersonellkommisjonens rapport som nettopp er lagt fram beskriver akkurat det problemet, og at Norge må utdanne det personellet vi trenger selv. Helse Nord viser til at det mangler over 260 spesialsykepleiere og 130 sykepleiere, og evne til å sørge for god og likeverdig kvalitet på tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet. Hvilken strategi har Helse Nord for å rekruttere og beholde spesialsykepleiere og sykepleiere?

Det er en stor økning i kostnader knyttet til sykepleievikarer i helseforetakene for å opprettholde planlagt drift samt beredskap for ø-hjelp. I 2020 brukte helseforetakene 502 millioner kroner, i 2021 var tallet 647,7 millioner en økning på 28 prosent. Helse Nord har brukt over 1,6 milliarder på vikarer siste fem årene og har regnet ut at det koster 755 000 kroner mer å leie inn en sykepleier enn å bruke en fast ansatt. Stor utskifting av personell og mange vikarer medfører i tillegg høy belastning og merarbeid for fast ansatt personell.

Klinikkleder Eva-Hanne Hansen ved Operasjon- og intensivklinikken UNN viser til at det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen i Oppvåkningseksjonen. Hvilke tiltak er gjort, og ikke minst hva er risikovurdering ved tiltak? Det er ingen tegn på at situasjonen er i bedring og det er et behov for å evaluere og igangsette nye tiltak. Utdanningsstillinger hvor spesialsykepleierstudenter får full lønn bedrer ikke den kritiske situasjonen ved oppvåkningseksjonen i dag. Det tar to år å spesialisere en sykepleier og er ikke et tiltak som kan bedre situasjonen på kort sikt.

NSF sine undersøkelser viser at hovedgrunnen til at sykepleiere slutter er at belastningen for høy, dernest lønna for lav ut fra belastning, ansvar og risiko. Hovedgrunnen til å bli er beskrevet som fagmiljø og muligheten til å kunne gjøre jobben sin faglig. Det er det en lederjobb å sikre, og også toppleders jobb.

Sykepleierne slutter fordi de ikke blir tatt på alvor av klinikkledelsen i forhold til deres bekymring for kvalitet og pasientsikkerhet. Sykepleierne slutter fordi de over lang tid har hatt en for stor arbeidsbelastning og stress. Sykepleierne slutter fordi de ikke vet om det er nok folk på jobb, nok kompetanse og erfaring til å dekke de ulike oppgavene. Sykepleierne krever å bli tatt på alvor som livsviktig kompetanse og personell som har et særlig komplekst arbeid. Kan klinikkledelsen gjennom å involvere sykepleierne i denne saken, som i aller høyeste grad påvirker dem, finne gode løsninger for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet?

Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av og med, og sykepleiefaget skal stå i front for å bidra til å skape gode og sammenhengende helsetjenester til hele befolkningen.

Monica Evelyn Kvande (intensivsykepleier, Phd)
Agnethe Lunde (intensivsykepleier)
Kristin Toft (verneombud, intensivsykepleier)
Solveig Lysvold (intensivsykepleier)
Tunde Bogdan (spesialsykepleier)
Lill-Beate Mortensen (intensivsykepleier)
Ann–Hilde Teigen (intensivsykepleier)
Mia Sørli (spesialsykepleier)
Lisa Malmqvist (intensivsykepleier)
Kine Wiik (intensivsykepleier)
Ingvild Teigen (intensivsykepleier)