Denne avis var blant dem som satte av hele førstesiden til å gjengi Greenpeace sitt sensasjonelle «fotobevis» på hvordan den globale oppvarmingen har gitt seg dramatiske utslag på Svalbard. Vi fikk se bilder fra Kongsfjorden – ett fra i år og ett tatt i begynnelsen av forrige århundre. Her kan vi lett konstatere hvilken «dramatisk» endring breen har gjennomgått: Stor og ruvende der den møtte fjorden for åtti år siden, er den i dag skrumpet faretruende.

Her fikk vi billedbeviset på hvordan den globale oppvarmingen, og menneskenes bidrag til klimaendringene, ga seg dramatiske utslag i nordområdene. Hevdet Greenpeace, som hadde tatt dagens bilde under sin nylige Svalbardekspedisjon. Der de for øvrig også gikk til felts mot den norske kulldriften på øygruppen. Og Greenpeace kunne innkassere bekymrete rynker i sikkert både min og mange andres panner. Samt en dose økt velvillighet overfor organisasjonen, som nå gjorde fornuftig miljøarbeid i stedet for å slåss mot hvalfangere fra Lofoten og selfangere fra Balsfjord.

Så var det bare den hake ved hele grunnlaget for velvilligheten at Greenpeace ser ut til å fuske minst like mye i denne saken som de tidligere har hatt for vane i en del andre «miljøsaker». Både i norsk og dansk presse har de etterpå blitt avslørt for i beste fall å fordreie hva faktagrunnlaget egentlig forteller. Man kan snart spørre seg om Greenpeace – slik de holder på – egentlig tjener miljøsaken, eller om de bygger opp inntrykket av en miljøbevegelse der konklusjonen kommer først, og så samler man argumenter i ettertid – gjerne argumenter av tvilsom karakter.

I den danske avisen «Information» kunne man i helgen lese intervjuer med to glaciologer (breeksperter), Christine Hvidberg ved Niels Bohr-instituttet og Jon Ove Hagen ved Universitet i Oslo. Begge de to bre-ekspertene slår ganske kraftig beina under Greenpeace sin lettvinte måte å «analysere» på. For selv om det generelt er korrekt at isbreer rundt i verden trekker seg tilbake og skrumper inn, er forholdet at nettopp på Svalbard er dette ikke en følge av de siste femti års globale oppvarming, da menneskets bidrag er blitt tydelig, ifølge FNs klimapanel.

Årsaken til at den avbildete bre i Kongsfjorden har trukket seg så mye tilbake som bildene viser, skyldes først og fremst en helt spesiell sterk temperaturstigning på 1920-tallet, som også fortsatte de neste to tiårene. Deretter falt temperaturen igjen, for så å ha vist en svak stigning de siste 15 årene. Disse spesielle klimaforholdene på Svalbard samsvarer ikke med hvordan temperaturutviklingen har vært globalt.

«Avsmeltningen av breene på Svalbard er ikke blitt større de siste 30 år», sier Jan Ove Hagen til Information. Hagen var til overmål fører for Greenpeace sin tur til Svalbard, og går altså slett ikke god for det omtalte «billedbeviset» på hvordan menneskeskapt klimaendring påvirker miljøet i Arktis. Også professor Ole Humlum, som leder de norske universitetskursene på Svalbard, kritiserer Greenpeace. Han påpeker at den avbildete bre er av en type som normalt skyter en eller flere kilometer frem på få år, for så å trekke seg langsomt tilbake de neste 50-100 år. Greenpeace «glemmer» også å fortelle at en isbre som ender i havet, normalt skyter frem og trekker seg tilbake ti ganger raskere enn en som ender på land.

Jan Ove Hagen oppsummerer ved å konstatere at avsmeltningen av breene på Svalbard ikke er blitt større de siste 30 år. De er dermed et dårlig bevis for at det har utviklet seg en menneskeskapt drivhuseffekt. Han mener imidlertid at konklusjonene til FNs klimapanel om at en slik oppvarming skjer, og som bygger på vitenskapelig materiale fra hele kloden, er korrekte. Mens Ole Humlum mener at usikkerheten er for stor til at man kan trekke noen bastante konklusjoner av det materialet som foreligger. Han mener mange av målingene som er blitt gjort kan være påvirket av utenforliggende faktorer. Som eksempel nevnes tvil om temperaturmålingene, fordi de fleste målestasjoner ligger for nært byer og store flyplasser.

Heller ikke ekspertene er altså nødvendigvis enige om alt. Men det flere og flere nå bør enes om er at organisasjonen «Greenpeace» med denne typen utspill har sendt en sterk søknad om ikke å bli tatt alvorlig for fremtiden. De presterer å bruke nærmest konstruerte bevis for å fremme sin egen sak. Og det til tross for at de som leder av den aktuelle ekspedisjon hadde en ekspert – glaciologen Jan Ove Hagen – som kunne forklart dem hva de virkelige årsakene var til at den avbildete isbreen hadde minket.

Det «Greenpeace» her har demonstrert gjør at de neppe neste gang vil bli like ukritisk referert i førstesideoppslag, verken i Nordlys eller andre steder. Men propagandaen er sikkert effektiv der den uten de vitenskapelige korrektiver vi har her i landet, kan bidra til at organisasjonen kan fremstå som seriøs miljøorganisasjon og motta ytterligere store pengegaver fra velmenende, men uopplyste sponsorer. Om breene minker, vokser sikkert bankkontoen til Greenpeace.