Han er nemlig blitt objekt for norsk utlendingspolitikk i praksis. Denne politikken er vedtatt av våre politiske myndigheter. Lover, regler og forskrifter er utformet og godkjent på øverste hold. Et stort byråkrati med høyt kompetente mennesker er satt til å forvalte disse politiske vedtak, som handler om hvordan Norge skal forholde seg til mennesker som kommer hit fra andre land og verdensdeler – som asylsøkere, som flyktninger. For korthets skyld kan vi kalle hele dette systemet for «den UDI-ske logikk».

Det er nærliggende å oppfatte den UDI-ske logikk som en helt ny retning innen filosofien. En retning som ser ut til å dyrke absurditeten og meningsløsheten, og opphøye disse egenskaper og tilstander til et overordnet og styrende prinsipp. På den andre siden har denne tankeretningen ingenting til overs for begreper som konsekvens og sammenheng. I sin overlagte nonchalanse overfor alt av moderne, humanistisk tenkning plasserer den UDI-ske logikk seg også som en krass, filosofisk systemkritikk av de fleste verdier, normer og vedtatte sannheter som styrer et moderne samfunn.

Derfor er bussjåføren i Tromsø i dårlig humør. Han er kurder, heter Bilal Gahni, og har blitt fratatt alle sine rettigheter. Før jul måtte han slutte i jobben som bussjåfør, en jobb han har hatt i noen år nå. Han har gjennom den UDI-ske logikk blitt forandret fra å være en nyttig, velkommen, etterspurt og godt integrert samfunnsborger, til nå å være rettighetsløs, arbeidsløs og uten fremtid. Han lever på oppsparte midler og vil fort kunne bli avhengig av venner for å overleve. I henhold til den UDI-ske logikk har det vært helt nødvendig å transformere ham fra et nyttig medlem av det norske samfunn, til en herr Ingenting, som helst skal sitte ørkesløs på et ventemottak et sted sørpå. Gjerne i flere år fremover.

Den UDI-ske logikk bør gjøres til pensum på universiteter og høyskoler. Den er sannelig et studium verd. Det faktum at de fleste mennesker i vårt samfunn ikke skjønner filla av hvorfor våre politikere har funnet opp dette avanserte, absurde systemet, bør anspore til en omfattende omskolering i hele samfunnet. Våre politikere kan ikke lenger leve med et folk som er så ignorant og utrenet i den UDI-ske logikk, at man risikerer protester, demonstrasjonstog og underskriftsaksjoner på grunn av ren og skjær uvitenhet og manglende filosofisk skolering.

Her er en ny og gjennomgripende reform påkrevd.