(Nordnorsk debatt)

«Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene. De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.»

Det er ikke en kritikk mot dagens operatør Babcock. Men det er en knusende dom over det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF i Bodø. Statens Helsetilsynet går så langt som å kalle driften av tjenesten i vår landsdel for uforsvarlig. Det er en hard formulering som man ikke er vant til å se i offentlige rapporter.

I tillegg går tilsynet hardt ut mot de regionale helseforetakene, deriblant Helse Nord, som eier Luftambulansetjenesten HF. De har ifølge tilsynet hverken kompetanse eller helhetlig oversikt over behovene til de pasientene de skal ivareta.

Helse Nord har sviktet i sitt ansvar. For selv om rapporten trekker de store linjer nasjonalt, er det uten tvil Nord-Norge som er hovedfokuset i rapporten. Det er nordnorske liv det gjelder.

13 av 20 akuttoppdrag som ble undersøkt av Helsetilsynet tok for lang tid, for fire av pasientene med tidskritiske tilstander var forsinkelsen på over en time.

De regionale helseforetakene, inklusive Helse Nord, har sviktet i plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten, står det i rapporten.

Luftambulansetjenesten har vært dårlig håndtert helt siden krisen i 2019 da rotet rundt anbudsutsettelsen av tjenesten skapte enorme kapasitetsproblemer i Nord-Norge. Selv om Helsetilsynet ikke så spesifikt på modellene for drifta av tjenesten, understrekes det at anbudskonkurransen og operatørskiftet førte med seg forsinkelser og uforutsigbarhet. Helseforetakene var ikke forberedt på de store utfordringene ved et operatørskifte.

Selv etter Helsetilsynets knusende rapport forsvarer fortsatt helseminister Bent Høie dagens modell med anbudsrunder for private operatører. Han begrunner det med uttalelsen fra ekspertgruppa som i mars kom med sin utredning av modeller for organiseringen av tjenesten. De mente at dagens modell fungerer fint.

Det er langt fra den praktiske sannheten som avdekkes i Helsetilsynets rapport.

Ansvaret forvitrer ved stadig anbudsutsetting av disse livsviktige tjenestene og kommunikasjonslinjene blir utydelige. Helseforetakene klarer ikke å fordele roller og ansvar på god nok måte.

Det er på tide at det staten tar det fulle ansvaret og overtar sykehusdrifta i lufta også.

Hvis man i tillegg knytter luftambulansetjenesten i enda sterkere grad til den høye akuttkompetansen ved universitetssykehusene, samt styrker denne, vil man være på god vei mot forsvarlig helsetilbud i nord. Man bør ikke belønne inkompetanse ved å overlate en ny organisering til Luftambulansetjenesten HF, som har feilet grovt. Det må tenkes helt nytt.