Siden i fjor har Arbeidstilsynet hatt legevakta i Tromsø under lupen. Nå har de truffet vedtak om pålegg overfor Tromsø kommune.

Bakgrunnen er flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

«Tromsø legevakt har gjort kartlegginger og sendt bekymringsmeldinger som viser at bemanningen er for lav på legevakten, noe som fører til økt belastning på de enkelte arbeidstakerne i form av tids- og arbeidspress som kan være helseskadelig», står det i vedtaket fra Arbeidstilsynet.

«Man antar at dette vil manifestere seg gjennom høyere frekvens av korttidsfravær, sykemeldinger og oppsigelser. Det er ikke iverksatt tiltak fra kommunens side for å rette opp dette forholdet», heter det videre.

Trusler og utageringer

Tilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold. Blant annet høy frekvens av overtid, ansatte som går doble vakter, generell stor arbeidsbelastning, at legevakta er tilført flere oppgaver, men uten å få flere ressurser til å utføre disse.

I tillegg er det rapportert om høyt stressnivå og belastning på grunn av «stor andel» trusler om vold, utageringer og «traumatiske hendelser».

Arbeidstilsynet ber nå kommunen kartlegge og vurdere problemene, samt komme tilbake til dem med en plan og forslag til tiltak. Fristen er satt til 12. mars.

Ny turnus

Annie Skoglund er seksjonsleder i Tromsø kommune, med ansvar for blant annet legevakta. Hun opplyser at de allerede har gjort grep for å bøte på situasjonen.

– Det er innført ny turnus fra 13. januar, som har ført til en bedre fordeling av sykepleierkompetansen. Slik skal vi unngå å pålegge arbeidstakere overtid og merarbeid, sier Skoglund.

I tillegg er det ansatt sykepleiere i vakante stillinger, samt rekruttert timevikarer, forteller hun videre.

– Legevakta ser allerede bedring, sier Skoglund.

– Det jobbes med en risikovurdering av virksomheten. Det er et omfattende arbeid, men vi håper å få det sluttført innen fristen, fortsetter hun.

Kurs til våren

Når det gjelder trusler og utagerende pasienter, forteller Skoglund at de er i dialog med en ekstern kursleverandør, i tillegg til sikkerhetsposten ved Åsgård psykiatriske sykehus.

– Det planlegges fire kurs i løpet av våren for helsepersonell som jobber på legevakta. Verneombud og plasstillitsvalgt er med i prosessen, sier hun.

I tillegg er de i dialog med Byggforvaltning i Tromsø kommune, i et håp om å få utbedret deler av lokalene i Breivika, opplyser Skoglund.

– Legevakta er førstelinja for alle innbyggerne. De håndterer veldig mange saker, og det er viktig å få på plass gode arbeidsforhold. Situasjonen var alvorlig, men heldigvis er det tatt grep, sier hun avslutningsvis.