Ulykken skjedd i august, under arbeid i Fartøylageret, der en ansatt ved universitetet skulle ta seg opp på mesanin for å hente ustyr. Arbeidstakeren brukte en usikret stige, som veltet i det han sto i den. Høyden fra mesanin til gulv var anslagsvis tre meter.

I fallet pådro mannen seg et brudd i foten. Han var alene på jobb, men klarte å ta seg fra lageret til kontorene i andre etasje. Til Arbeidstilsynet er det opplyst at det er vanlig med alenearbeid på lageret.

- Dersom den ansatte ikke hadde klart å ta seg opp til kontoret, er det uvisst hvor lenge han ville blitt liggend før noen fant ham, står det i Arbeidstilsynets rapport.

Arbeidsgiver UiT er klar over risikoen ved alenearbeid - og har gjort riskovurderinger -men disse har ikke blitt forelagt de ansatte. Bruk av stige er også risikovurdert, og av kartleggingen fremgår det at ansatte ikke skal bruke stige, men lift ved arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet mener den bakenforeliggende årsaken til ulykken, er arbeidstakers manglende forståelse av risikoen ved arbeid i høyden. UiT får likevel pålegg om å kartlegge årsak, vurdere risikoen for gjentakelse, og iversette tiltak for redusere mulighetene for en ny ulykke.

Av korrespondasen med universitetet, fremgår det at påleggene fra Arbeidstilsynet ikke er fulgt opp. Universitetet trues med tvangsmulkt, for ikke å ha overholdt fristen.

Det viser seg imidlertid at brevene fra Arbeidstilsynet aldri har kommet arbeidsgiver - UiT Norges arktiske universitet - i hende. De har blitt sendt direkte til kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet har videresendt påleggene til universitet og bedt Arbeidstilsynet om forlenget frist.