Det tas sikte på at utredningen av en eventuell ny jernbane Fauske–Narvik–Tromsø skal ut på høring 15. mai 2019.

Det skriver Jernbanedirektoratet på sine nettsider.

– Dette blir et spennende oppdrag og vi er glad for den store interessen for utredningsarbeidet i Nord-Norge, sier prosjektleder Hans Einar Lundli.

Framdriftsplanen for arbeidet er lagt opp slik at resultatene fra utredningen skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan 2022–2033.

Forslag fra 1992


-Vi kommer til å satse mye på å få til bred involvering fra alle interesserte både regionalt og lokalt, sier Hans Einar Lundli.

Nylig var det et internt oppstartsmøte i arbeidet med å oppdatere anslagene for markedspotensial og kostnader for en Nord-Norgesbane på strekningen Fauske–Narvik–Tromsø.

I 2011 kom det en rapport om jernbanens rolle i nord i regi av Jernbaneverket. Det er denne rapporten som nå skal gås gjennom og oppdateres.

Det skal ikke gjøres nye vurderinger av mulige traseer for banen i denne runden. Det som da ligger til grunn er den traseen som framkom i NSBs omfattende utredning fra 1992.

Kostnadsoverslag

Oppdraget innebærer at det skal lages et nytt kostnadsoverslag for en ny jernbane på Strekningen Fauske–Narvik–Tromsø. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk analyse der investerings og driftskostnader sammen med nytte- og markedspotensialet for en slik bane vurderes.

Særlig vil Jernbanedirektoratet vektlegge en vurdering av potensialet for godstrafikk, ikke minst mulige framtidige godsmengder fra sjømatnæringen.


En mulig ny jernbane på strekningen skal sammenliknes med Ofotbanen, det vil si eksisterende bane som et referansealternativ.


I 1992-utredningen ble det vurdert flere traseer og kombinasjoner. I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet er det angitt at det er alternativet Fauske–Narvik – Tromsø som skal legges til grunn i den utredningen som nå skal gjennomføres.


– Vi vil legge opp til å følge metodikken for hvordan vi lager en konseptvalgutredning (KVU) så langt det er hensiktsmessig, sier Lundli. Men det er ikke en KVU i vanlig forstand vi skal lage. Likevel blir det bred involvering og arbeidsverksteder lokalt i Nordland og Troms, sier han.

Lokale myndigheter, Sametinget og flere interessegrupper og utvalg blir viktige parter i dette arbeidet.


I tillegg til å se på en bane på hele strekningen Fauske – Narvik–Tromsø, har departementet også bedt om at en mulig trinnvis utbygging blir vurdert.

Også fra Finland

I tillegg til utredningen av Nord-Norgebanen så gjøres det også på initiativ fra finske myndigheter vurderinger av mulige baner som kan knytte det finske jernbanenettet sammen med isfri havn i nord.

– Vi har allerede hatt et innspillsmøte i Tromsø, forteller prosjektleder Hanne Dybwik-Rafto. Det er stor interesse i landsdelen også for dette prosjektet som tar for seg disse mulige strekningene:

  • Kolari – Narvik
  • Tornio – Narvik
  • Kolari – Skibotn/Tromsø
  • Rovaniemi – Kirkenes

Muligheter og behov for en slik bane skal kartlegges og i slutten av februar skal første leveranse skje til finske myndigheter.