På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjort et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse av jernbane fra Fauske til Tromsø.

Analysen viser at et en fullt utbygd Nord-Norge-bane vil koste over 100 milliarder kroner, skriver Jernbanedirektoratet på sine nettsider:

«En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik-Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder».

Ikke lønnsomt

Videre mener Jernbanedirektoratet at Nord-Norge-banen vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods, og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive effekter som trekkes fram er reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

Samtidig er direktoratet tydelige på at en slik jernbane ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregninger viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Ut på høring

«Jernbanedirektoratet vil i denne omgang ikke komme med noen anbefaling av hva som eventuelt bør skje videre med spørsmålet om en baneutbygging i nord», skriver direktoratet på sine nettsider.

Saken skal nå ut på høring til 1. oktober. Deretter vil høringsinnspillene bli gjennomgått og endelig rapport skal sendes Samferdselsdepartementet mot slutten av november.