(Nordnorsk debatt)

I «Nordlys» 07.09.21 ble det bekjentgjort at det er satt i gang et samarbeidsprosjekt med «mange kloke hoder for å finne løsninger på måseproblematikken i Tromsø». Med i prosjektet er oppgitt å være deltakere fra fylkeskommunen, kommunen, Plenum design og kompetansebyrå, NINA (Norsk institutt for naturforskning) og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning.)

Da det er Miljødirektoratet som har ansvaret for ville dyr og fugler i Norge, synes jeg det er merkelig at ikke representanter fra dette direktoratet er med i samarbeidsprosjektet.

Jeg har imidlertid vært i kontakt med seniorrådgiver Jo Anders Auran i direktoratet. Han har informert meg om at direktoratets oppgave er å gi råd til den faglige administrasjonen og politikerne i kommunene når det gjelder problemer med måser.

I kommentarer i kommunestyret og i media synes det som om mange tror at måsereir ikke kan fjernes fra hustak og bygninger. Dette er ikke riktig.

Auran skriver til meg at det er kun i hekketiden at reir ikke kan fjernes. Da er det i følge dom i Hålogaland lagmannsrett forbudt å fjerne både ferdige og påbegynte reir. Utenom hekketid kan tomme reir fjernes både som opprydding og som en del av forebyggende tiltak for å hindre etablering påfølgende år.

Da måser gjerne kommer tilbake til sine tidligere reir, er det viktig å forebygge dette.

Miljødirektoratet har på sine hjemmesider denne listen med forebyggende råd:

  • Legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måseplattformer som settes opp på egnede steder.
  • Sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser som gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter.
  • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking.
  • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Da både Aune-gården og Skånevik-gården samt det gamle museet har måsereir på vannbordene over vinduene kan det her settes opp et mer skrått vannbord oppe på det gamle, slik at det ikke er mulig å bygge reir her.

En viktig årsak til måseinvasjonen i Tromsø er at det her er tilgang på mat. Det er derfor viktig å hindre måsenes tilgang på mat i byen. Søppelbokser må være konstruert slik at måsene ikke får tilgang til matavfall, og ved uteserveringer må matrester snarest mulig ryddes bort. Private husholdninger må heller ikke sette ut søppelposer om natten uten at de er pakket slik at måser ikke får tilgang til innholdet.

Jeg vil også foreslå at mating av måser, slik det er i britiske kystbyer, blir forbudt, og at dette bekjentgjøres med skilt rundt om i byen. Dette kan gjøres ved at et slikt forbud tas inn i de lokale politivedtektene.

At mating av måser kan bli et stort problem for naboer, bekreftes av en dom i Verdal herredsrett i 2013 hvor en kvinne ble dømt til å flytte fra et borettslag fordi hun matet måser til stor sjenanse for de andre beboerne.

Seniorforsker Auran opplyser til meg at direktoratet i løpet av høsten vil arrangere et seminar om krykker og forebyggende tiltak med bakgrunn i situasjonen blant annet i Hammerfest, Tromsø, Berlevåg og Vardø.

Jeg antar at det lokale samarbeidsutvalget vil delta med noen av sine «kloke hoder» på seminaret. Kanskje er det til og med mulig at kommunestyret, slik jeg tidligere har foreslått, snart kan ta opp og drøfte måseplagen i Tromsø før det igjen blir hekketid?