Stor militærøvelse starter i dag - kan skape kø på E6

Innsatsstyrke Claymore i HV-16 øver sammen med 339-skvadronen utenfor Harstad / Homeguard unit Claymore from HV-16 during exercise in northern Norway

Innsatsstyrke Claymore i HV-16 øver sammen med 339-skvadronen utenfor Harstad / Homeguard unit Claymore from HV-16 during exercise in northern Norway Foto:

Militærøvelsen Bifrost går av stabelen mellom 12. oktober og 21. oktober. Det vil medføre stor militær aktivitet, og begrenset fremkommelighet på deler av E6 i Troms.

DEL

Fra 12. ok­to­ber går Bifrost, Hei­me­ver­nets stør­ste øv­el­se i nord av sta­be­len. Den vil fore­gå i sto­re de­ler av Troms og vil med­fø­re stor mi­li­tær ak­ti­vi­tet i fyl­ket. Det mel­der Odd­bjørn Tof­ten, Presse- og in­for­ma­sjons­of­fi­ser ved HV-16 i en pres­se­mel­ding.

Inn­sats­styr­kesol­da­ter, sol­da­ter fra Nord-Hå­lo­ga­land Heimevernsdistrikt (HV-16) og Kyst­vak­ten skal være n­vol­vert i øv­el­sen.

Rask respons

– Øv­el­se Bi­frost skal gi oss et best mu­lig ut­gangs­punkt for å hånd­te­re fram­ti­dig hen­del­ser og sam­ti­dig kun­ne øve på å kom­me ras­kest mu­lig ut til våre ope­ra­sjons­om­rå­der, sier kom­man­dør Jon Ivar Kjel­lin, som er sjef for HV-16, i pres­se­mel­din­gen.

Øv­el­sen går ut på å trene på uli­ke type opp­ga­ver.

– Det be­tyr blant an­net at vi skal trene på klas­sis­ke opp­ga­ver for Hei­me­ver­net, som sik­ring av vik­tig in­fra­struk­tur, over­våk­ning og kon­troll av vei­ak­ser og hånd­te­ring av uli­ke si­tua­sjo­ner.

Ta hensyn

Pub­li­kum må være opp­merk­som og ta hen­syn til økt mi­li­tær tra­fikk på vei­ene, samt at sol­da­te­ne vil være be­væp­net og bru­ke løs­am­mu­ni­sjon., mel­des det vi­de­re i pres­se­mel­din­gen.

Sta­tens veg­ve­se­n mel­der om re­du­sert frem­kom­me­lig­het grun­net mi­li­tær trans­port, som føl­ge av øv­el­sen, mel­lom Se­ter­moen og Lang­fjord­botn ved fyl­kes­gren­sen til Finnmark.

Tra­fik­ken kan der­med gå sak­te­re enn van­lig.

Artikkeltags