Rapport om UNN Åsgård offentliggjort: - Gir grunn til bekymring for pasientene

OFFENTLIGGJORDE RAPPORT: Aage Thor Falkanger er sivilombudsmann og leder tilsynsenheten som besøkte UNN Åsgård og tre akuttpsykiatriske poster i april i år. Rapporten avdekket alvorlige tilfeller av blant annet tvangsbruk ved noen av avdelingene. Nå er rapporten offentlig.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

OFFENTLIGGJORDE RAPPORT: Aage Thor Falkanger er sivilombudsmann og leder tilsynsenheten som besøkte UNN Åsgård og tre akuttpsykiatriske poster i april i år. Rapporten avdekket alvorlige tilfeller av blant annet tvangsbruk ved noen av avdelingene. Nå er rapporten offentlig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Den mye omtalte Åsgård-rapporten er nå blitt presentert for ansatte ved UNN.

DEL

Få tilgang til alt innhold - kun 1,-

- Funn under besøket til sykehusets psykiatriske avdeling er alvorlige og gir grunn til bekymring for pasientenes rettsikkerhet og ivaretakelsen av deres verdighet, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann i en pressemelding på Sivilombudsmannens side.

Hele rapporten er nå offentlig tilgjengelig. Du kan laste den ned her. I rapporten kommer Sivilombudsmannen med en rekke anbefalinger. De ber UNN Åsgård om å komme tilbake til tilsynsenheten om oppfølging av anbefalingene innen 1. desember.

Varslet tilsyn

I juli omtalte Nordlys funnene tilsynsenheten (krever innlogg) ved Sivilombudsmannen kom til etter varslede besøk ved tre akuttpsykiatriske poster ved UNN Åsgård, en rus- og psykoseenhet og en sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet med til sammen 52 sengeplasser. Tilsynet var varslet, men eksakt dato for besøket var ikke varslet på forhånd.

Funnene skapte sterke reaksjoner. UNNs styreleder, Jorhill Andreassen, vil sette tvangsbruk ved institusjonen på dagsorden. Helseminister Bent Høie omtaler rapportens funn som alvorlige og skal fremme en rekke lovendringer for bedre å sikre pasienter som er under tvangsbruk.

Interesseorganisasjoner som Mental helse, mente rapporten speiler en virkelighet for psykisk syke pasienter som er lite kjent (krever innlogging).

Sivilombudsmannen ledes av tidligere UiT-professor og høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger. Rapporten er nå lagt fram for ledelsen ved UNN.

 - På besøkstidspunktet syntes det som om hverken klinikkens eller sykehusets ledelse i tilstrekkelig grad hadde tatt tak i disse forholdene. Det er viktig at sykehuset har spesiell oppmerksomhet rettet mot en svært utsatt pasientgruppe, sier Aage Thor Falkanger.

Fikk pute over hodet

En rekke kritikkverdige forhold ble oppdaget ved tilsynet:

 • En pasient fikk alvorlige skader etter å ha blitt lagt i gulvet av personale på sengeposten som vedkommende var innlagt på. Saken er ifølge rapporten «sterkt bekymringsfull».
 • En pasient fikk en pute ført over ansiktet mens vedkommende ble reimet fast i en belteseng.
 • En pasient ble reimet fast i belteseng naken.
 • På en av akuttpostene ble pasienter gjentatte ganger utsatt for krenkende og nedverdigende kommentarer. Kommentarene var ofte av seksuell karakter.
 • Pasienter som utagerer blir gjerne tatt hånd om av sju-åtte ansatte. En av disse sitter skrevs over bryst eller mage på pasienten. En kvinnelig pasient fortalte at dette var svært vanskelig å oppleve basert på hennes tidligere erfaringer.
 • En pasient ble dratt etter armene gjennom korridorene på avdelingen mens andre pasienter så på.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet:

* Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen.

* I 2014 ble forebyggingsenhet mot tortur og umennneskelig behandling ved frihetsberøvelse opprettet, som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) sommeren 2013.

* Forebyggingsenheten besøker steder der mennesker er fratatt sin frihet. De skal forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

* Besøkene til enheten skjer både med og uten forhåndsvarsel.

* Besøket ved UNN Åsgård var varslet og gjennomført 27. og 28. april 2016.

* Rapporten er ennå ikke publisert, men forebyggingsenheten har publisert en rekke rapporter fra besøk andre steder tidligere.

Kilde: Sivilombudsmannen

Dette anbefaler Sivilombudsmannen

Tilsynsenheten gjennomgår blant annet bruken av tvang og tvangsmidler slik som fastholding og beltelegging. I rapporten anbefaler tilsynsenheten UNN blant annet dette:

Aktivisering

 • Sykehuset bør forbedre mulighetene for meningsfulle aktiviteter for sine pasienter.
 • Sykehuset bør satse på forbedring av miljøterapeutiske tiltak i akuttpsykiatrisk seksjon.
 • Sykehuset bør sikre at pasienter ved klinikken får tilgang til daglig friluft og daglig fysisk aktivitet.

Pasientsikkerhet

 • Sykehuset bør sørge for å ha rutiner som sikrer at skade på pasienter alltid meldes og følges opp internt og at meldeplikt overfor Helsedirektoratet og Helsetilsynet overholdes.
 • Sykehuset bør ha rutiner som sikrer at behandlingsansvarlig helsepersonell har ansvar for oppfølging av pasientskader.
 • Sykehuset bør sørge for at kontrollkommisjonen blir opplyst om alvorlige hendelser og pasientskader.

Vedtak om tvungent psykisk helsevern

 • Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det aldri fattes vedtak om tvungent psykisk helsevern uten at det er dokumentert at lovens hovedvilkår er oppfylt.

Tvangsmidler

 • Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det alltid fattes vedtak ved bruk av tvangsmidler.
 • Det bør sikres at alle som har vakt med ansvar for vedtak er klar over hvem som skal føre vedtak i journal.
 • Det bør sikres at vedtak om tvangsmiddelbruk opphører så snart faren for skade ikke lenger er til stede og at vedtak om tvangsmiddelbruk alltid baseres på samtidige vurderinger.

Kortvarig fastholding

 • Det bør sikres at det alltid fattes vedtak for kortvarig fastholding.
 • Bruk av tvangsmidler etter eget ønske
 • Bruk av tvangsmidler etter pasientens ønske bør ikke finne sted med mindre lovens vilkår er oppfylt.

Utførelse av tvang

 • Tvangsmidler skal brukes på en så skånsom og respektfull måte som mulig.
 • Klinikken bør sørge for opplæring og regelmessig trening på utførelse av bruk av tvangsmidler. Opplæringen bør også inkludere forståelse av hvordan pasienter kan oppleve bruk av tvang.

Artikkeltags