De slår full alarm: - Beredskapsmessig er Troms et svart hull

Fylkesmannen i Troms og politimester Ole B. Sæverud frykter flytting av 339-skvadronen på Bardufoss får store konskevenser. På bildet er et helikopter fra 339-skvadronen over Tromsø.

Fylkesmannen i Troms og politimester Ole B. Sæverud frykter flytting av 339-skvadronen på Bardufoss får store konskevenser. På bildet er et helikopter fra 339-skvadronen over Tromsø. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Politimesteren og fylkesmannen advarer mot å flytte 339-skvadronen.

DEL

Fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud vil utrede konsekvensene av å flytte 339-skvadronen ut av fylket. Dette ber de om i et fyldig brev til justis- og beredskapsdepartementet.

I brevet påpeker duoen at det er iverksatt store reformer for å drive mer kostnadseffektivt og rasjonelt. De nevner blant annet samhandlingsreformen i helsevesenet, langtidsmeldingen for forsvaret, politireformen og kommunereformen.

- Disse får alle konsekvenser for samfunnsikkerhet og beredskap, i lang tid fremover, skriver Pedersen og Sæverud - som ser behov for å rette oppmerksomhet mot mulige konsekvenser.

- I denne sammenheng vil vi konkret peke på Forsvarets planer om å flytte 339-skvadronen og hovedbase for helikoptre ut av Troms fylke, skriver de i brevet.

- Det er gledelig, men kommer veldig seint 

Vil ha kort responstid

Sæverud og Pedersen ber Justis og beredskapsdepartementet, sammen med forsvarsdepartemenet, gjennomføre en utredning som viser direkte og indirekte konsekvenser for samfunnsikkerhet og beredskap og totalforsvaret i Troms, dersom skvadronen flyttes ut av fylket.

- 339-skvadronen er viktig for politiets operative toppnivå, og viktig i ambulanse og redningsoppdrag. Det langt til Banak og til Bodø, der vi har nærmeste helikopter. I beredskapssammenheng er Troms et svart hull, sier politimester Ole B. Sæverud.

Han sier det er alfa omega å ha tilgang på helikopter med kort responstid. |I brevet vises det til scenario som cruisebåthavari, fjell -og snøskred.

- Det er betydelig aktivitet i fylket, med mye cruisetrafikk, turister, folk på fjelltur og genrelt aktiviteter utenfor farbar vei. Det er stor rasfare, mange skred, og mye vær. Med økt turisme på vinterstid, gir det oss nye utfordringer, sier han.

Svarer på Støres helikopter-utspill: - Lite troverdig 

Ikke en advarsel

Fylkesmann Bård M. Pedersen trekker også frem at den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet er i endring.

- Derfor er totalforsvaret - altså samarbeidet mellom sivile myndigheter og forsvaret - også viktigere enn på lang tid. Det utløser et behov for en mer omfattende vurdering av en rekke mulige ringvirkninger. I denne sammenhengen har vi spesielt trukket frem flyttingen av 339-skvadronen, sier han.

Sæverud og Pedersen mener at Justis og beredskapsdepartementet, sammen med forsvarsdepartemenet, burde gjennomføre en utredning som viser direkte og indirekte konsekvenser for samfunnsikkerhet og beredskap og totalforsvaret i Troms, dersom skvadronen flyttes ut av fylket.

Ikke kritikk av prosess

Duoen benytter samtidig anledningen til å påpeke at regionale myndigheter har vært lite involvert i de nasjonale utredningene, som for eksempel langtidsplanen for forsvaret.

- Mange argumenter kan være gode og velbegrunnede, og det er ikke naturlig å utrede alle konsekvenser i alle sammenhenger, da ville man aldri få noe gjort. Men vi ser et behov for å stikke fingeren i jorda nå, og se på beredskapskonsekvensene i Troms fylke, utdyper Sæverud.

- Det er ikke en kritikk av prosess, men når vi sitter i de posisjonene vi sitter i, er det vår jobb å si fra, legger han til.

De er ikke redd for at brevet skal bli tolket som et politisk utspill, eller en advarsel mot en politisk styrt sentralisering.

- Det håper og tror jeg ikke. Vi er tydelig på hva vi er bekymret for, og det er en faglig begrunnelse for det. Vi er lydige og lojale embedsmenn, som skal gjennomføre den politikken Stortinget pålegger oss. Men det ligger også i vår oppgave å være nidkjær, sier politimesteren.

- Det ligger faktisk i fylkesmannsinstruksen at vi er forpliktet til å orientere om forhold som av vesentlig betydning innenfor vårt virkeområde. Det er altså et hjemmelsgrunnlaget for det brevet vi har sendt, legger fylkesmann Bård M. Pedersen til.

Ikke involvert

Pedersen vedgår at han sammen med politimesteren har tenkt nøye gjennom fomuleringene i brevet til justisdepartementet.

- Vi holder oss også strengt til konsekvenser innenfor samfunnsikkerhet og beredskap, på ulike områder og i ulike sektorer. Flyttingen av 339-er en spesiell sak, som har fått mye omtale over lang tid, og vi har derfor tenkt nøye over hva vi skulle skrive, sier han.

Han mener det helt klart er på sin plass å løfte frem 339-skvadronen, selv om det man egentlig etterlyser, er en mer gjennomgående utredning.

- Den har vært et vesentlig element i krisesituasjoner i vår region, og har i flere tilfeller reddet liv. Det vil få konsekvenser for hele fylket dersom den forsvinner, utdyper Pedersen.

Klar forventning

Sæverud utdyper hans egen etat har brukt 339-skvadronen som støtte i flere oppdrag i året som gikk.

- Vi har flydd mannskap fra Tromsø til Storslett, og vi hadde ved et tilfelle et skarpt oppdrag inn mot grensa til Finland, der det ikke var mulig å ta seg frem med bil.

Fylkesmannen Bård M. Pedersen sier han har en klar forventning til at justisdepartementet vil ta innspillene fra Troms til etterretning.

- Det har jeg håp om. Vi er regjeringens ytre organ, og er ikke bare forpliktet til å gjennomføre det den pålegger oss, men også til å formidle virkningene av det som besluttes, sier han.

Artikkeltags