(Nord24)

– Dette er signal om at vi ønsker å etablere gruvedrift i Norge.

Det sier Bengt Rune Strifeldt (Frp). Han sitter i næringskomiteen på Stortinget og har over år også jobbet med Nussir-saken i fylkestinget. Han ser nå med stor glede på at Nussir nå har fått det endelige vedtaket før de kan utvinne kobber fra Repparfjorden.

– Jeg synes det er bra at man etter så mange år får landet konsesjonen til Nussir, slik at man får igangsatt dette viktige prosjektet, sier han.

Det var torsdag morgen Nærings- og fiskeridepartementet varslet at de gir driftskonsesjon til det omstridte gruveprosjektet i Repparfjord. Avgjørelsen var ventet, men også svært kontroversiell. Nussir får tillatelse til å deponere avfall fra gruvedriften i Repparfjorden, en nasjonal laksefjord. Prosjektet berører også to reinbeitedistrikt, og Sametinget har markert sterk motstand.

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding torsdag morgen.

Direktør og medeier Øystein Rushfeldt har jobbet med prosjektet gjennom snart to tiår.

– Dette er en historisk hendelse for Kvalsund. Dette gir en endring for bygda som nå går fra fraflytting til en plass hvor det skjer mye spennende, sier direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til NRK.

Prosjektet har møtt sterk motstand både fra miljøorganisasjoner, opposisjonspartier og sametingsrådet. Prosjektet vil blant få konsekvenser for beiteområder for rein.

– Vi ser jo at reindrifta har fått fullt gjennomslag, så hvordan vi skal løse det rent praktisk vil vi se på med en gang. Det blir en tøff utfordring, sier direktøren.

– Viktige arbeidsplasser

Han mener gruvedriften ikke bare vil komme Kvalsund til gode, men også vil gagne Hammerfest- og Alta-regionen.

– Man skaper arbeidsplasser i et område hvor de ikke har de store etableringene. Alta og Hammerfest styrkes også med at de får flere viktige arbeidsplasser, sier han.

Tidligere anslag er at det vil kreve en arbeidsstokk på omtrent 200 personer å drifte kobbergruven i Repparfjorden.

Ingen enighet

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet. Departementet og reindrifta kom ikke til enighet om Nussir, og lokalt er det to reinbeiteområder om blir berørt av gruvevirksomheten. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener likevel at mineralutvinningen vil skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier han.

Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) er svært skuffet over vedtaket.

– Det er helt umulig å forstå at næringsministeren velger å se bort fra alle faglige advarsler om konsekvenser for samisk næring og miljø, som han har fått fra egne direktorater og faginstanser. Regjeringen er i ferd med å begå en enorm tabbe i bytte mot kortsiktig gruveprofitt, og vedtaket er selvfølgelig skuffende og fremstår historieløst, sier Balto.

Og legger til:

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på. Vi mener dette er så grovt brudd på samiske rettigheter av samebevegelsen ikke kan akseptere det

Vil ha mer industri

En tilsvarende driftstillatelse som den Nussir nå har fått, har ikke vært tildelt på et par tiår, ifølge Strifeldt.

– Vi har enorme forekomster i Norge. Dette er et signal om at vi vil utvinne mineraler på en god og miljømessig gunstig måte. Det er en gledens dag at man har fått landet dette, sier Bengt Rune Strifeldt.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, svarer Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Hun varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden som er en nasjonal laksefjord.

Naturvernere varsler kamp

Naturvernforbundet mener gruveslammet som kommer ut i fjorden vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelv.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Havforskere har flere ganger advart mot slik dumping. Denne beslutningen viser til fulle at Regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Lundberg.

Hun viser videre at rundt 2500 mennesker har sagt seg villige til å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre anleggsarbeidet når gruva skal etableres.

– Norge er ett av bare fem land som tillater dumping av gruveslam i sjø og frivillig ødelegger fjorder og havområder på denne måten. Dette har resten av verden sluttet med. Naturvernforbundet driver ikke med ulovlige aksjoner, men jeg forstår den enorme frustrasjonen folk brenner inne med, og har full forståelse for at man vil hindre denne avfallsdumpingen med alle fredelige midler, sier Lundberg.