(Nordnorsk debatt)

De tre største politiske partiene har planene klare, og stortingsflertallet er sikret for framtidas betalingsmetode som er veiprising.

Arbeiderpartiet er for at bilistene er med på å betale for veiutbygging og bedre kollektivtilbud. Men bompenger slår ulikt ut for ulike bilister. Noen betaler mye, mens andre betaler ingenting. Særlig i byområdene er bompengene nå på et nivå som slår sosialt skjevt ut. Dette er et sosialt problem vi vil løse. Vi vil unngå at enkeltpersoner får urettferdig høye kostnader bare fordi de for eksempel bor på «feil side» av bommen, eller får barnehageplass på andre siden av byen. Arbeiderpartiet er for et nytt og rettferdig system som fordeler kostnadene mellom alle som bruker veien, ikke bare de som tilfeldigvis passerer en bom. AP ønsker å erstatte bompenger med rettferdig veiprising. Veiprising kan baseres på hvor langt, når på døgnet og hvor du kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. AP er også for at de som kjører elbil skal være med på spleiselaget. (Sitater fra AP sin hjemmeside).

Senterpartiet ønsker god framkommelighet i hele landet.

SP mener at en utredning av såkalt «avansert veiprising» må vurdere å slå sammen og fjerne flere av dagens bilrelaterte avgifter. En ordning med avansert veiprising må sikre lavere bilavgifter og mindre byråkrati. Under denne regjeringen tar staten inn enorme summer i bompenger, kjøpsavgifter og andre driftsrelaterte avgifter. Senterpartiet mener det er viktig at dette kreves inn på en måte som oppleves rettferdig, og at grunnlaget for innkrevingen er lett å forstå. (Artikkel publisert av SP).

Høyre konstaterer at stadig flere nordmenn kjører elbil. Det er bra for miljøet, men det reduserer statens inntekter med flere milliarder i tapte avgifter i året. Det fører også til at de som fortsatt kjører fossildrevne biler, i stor grad må finansiere bruken av veiene gjennom bompengeordningen og avgifter på drivstoff. Dette er en villet og framtidsrettet miljøpolitikk, men den er ikke økonomisk bærekraftig på lengre sikt. Derfor foreslår Høyres programkomité nå å fase ut elbilfordelene og erstatte bompengefinansiering med veiprising. Det gir en mer rettferdig fordeling og effektiv innkreving av kostnadene for bruken av vei. Det avgjørende må være at bilistene skal betale for hvor mye de kjører – ikke ut fra hvor de bor. (Leder i Adresseavisen 09.09.2020).

I Tromsø raser debatten om soneinndeling og rettferdighet.

Årsaken er at den gamle teknologien, som var utviklet for brukerbetaling av bruer og enkeltprosjekter, ikke er tilpasset brukerbetaling for kjøring i et komplisert bymiljø. Soneinndelingen i Tromsø er sikkert nøye planlagt, men urettferdighet og skjevfordeling er unngåelig. Et forhold som i tillegg er lite omtalt er at flere veier vil måtte stenges for å få alt til å fungere. Det fører til store omkjøringer for å bli tvunget gjennom en bomstasjon. Lite miljøvennlig om du spør meg!

Med GPS-basert veiprising kan man unngå både skjevfordeling og veg stenging. Det blir mulig å innføre differensierte takster på de forskjellige veiene, tidsbestemte takstberegninger, kvoterabatter, osv. For Tromsø Kommune og TenkTromsø kan det i tillegg bety innsparing av 50 mill. kroner som i stedet kan brukes til vegformål.

Teknologien for GPS-basert veiprising er ikke lengere borte enn at et lokalt selskap allerede har kjørt et vellykket testprosjekt her i byen.