(Nord24)

Nord-Senja Laks får tillatelse til å starte oppdrettsanlegg utenfor Brensholmen i Tromsø kommune. Det ble enstemmig vedtatt av fylkesrådet i Troms tirsdag.

«Ut fra en samlet og helhetlig vurdering vedtar fylkesrådet at det gis akvakulturtillatelse som omsøkt til Nord-Senja Laks AS på lokalitet Brensholmen i Tromsø kommune med en maksimalt tillatt biomasse på 5670 tonn», heter det i fylkesrådets vedtak.

Det nye anlegget vil bestå av totalt 16 oppdrettsbur i to rekker. Anlegget er på 200 ganger 800 meter og vil være lokalisert utenfor Stokkvika på Brensholmen.

- Vi er selvfølgelig veldig glad for at vi får en lokalitet som vil være med på å utvikle bedriften, sier daglig leder i Nord-Senja laks, Rune Eriksen. 

- Det blir et kjærkomment tilskudd og vi har store forventninger til at det vil gi oss god vekst.

Fagmyndighetene

Samtidig som Nord-Senja Laks kan utvide virksomheten får Marine Harvest Norway tillatelse til et nytt oppdrettsanlegg for laks, ørret og regnbueørret på Larstangen i Karlsøy kommune.

Begge anleggene er gjenstand for sterke protester fra både lokale utviklingslag, fiskeriaktører og miljøvernsorganisasjoner. Men sentrale statlige organer er positive. Både fylkesmannens miljøvernavdeling, Fiskeridirektoratet og Kystverket sier ja til nye anlegg. Det mener fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap), er av avgjørende betydning.

- At alle de statlige organene har sagt ja, er av stor betydning, åpenbart, sier fylkesråden.

Han avviser imidlertid at det betyr at fylkesrådet dermed er bundet til et positiv vedtak. Men man kan ikke ta avstand fra fagmyndighetene, argumenterer Ørnebakk.

Ulike kommuner i Troms har gjennom sine ulike kystsoneplaner avsatt areal til til sammen 40 nye oppdrettsanlegg i fylket. Fylkesrådet avgjør så hvem som får tillatelse til å starte opp anleggene. I anleggene på Karlsøy og Tromsø, som ble vedtatt tirsdag, avviste fylkesrådet søknadene til Salmar Nord.

- Hårreisende

Anton Hauan i Naturvernforbundet mener fylkesrådet har tilsidesatt et sentralt prinsipp i sin behandling av saken. 

- Et av de viktigste prinsippene i naturforvaltningen er «føre vár»-holdningen. Dette prinsippet kaster fylkesrådet på sjøen, med mindre de stopper opp og tetter det massive kunnskapshullet om oppdrettsnæringens konsekvenser for villfiskbestandene, sier Hauan.

Naturvernforbundet reagerer på at fagmyndighetene nå tilsidesetter argumenter de selv har funnet gode i andre saker. De viser til at både fylkesmannen, Kystverket og Fiskeridirektoratet gikk mot et anlegg i Ullsfjorden i Lyngen kommune.

- Det er hårreisende at fylkeskommunen i løpet av våren nå har vedtatt tre oppdrettsanlegg som skal etableres i Ullsfjorden, samtidig som fylkesmannen, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sametinget alle ga et rungende nei til oppdrett lenger inn i fjorden, sier Hauan. 

- Vi har store kunnskapshull om konsekvenser av oppdrett, og da må fylkesrådet og Willy Ørnebakk legge disse konsesjonene på is, fram til denne kunnskapen er på plass.

Det er tidligere i år gitt tillatelse til to anlegg i Ullsfjorden, ved Lubben og Korsnes. Her var det Nord-Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett som sammen ble tildelt akvakulturtillatelse.