1. januar 2020 skulle fylkeskommunene overta ansvaret for fiskerihavnene fra staten. Fylkesrådet mener regjeringens forslag til økonomisk opplegg for dette var «uanstendig dårlig» på grunn av en underfinansiert driftsøkonomi i fylket, samt « ... en neglisjering av et opparbeidet vedlikeholdsetterslep på fiskerihavnene på flere hundre millioner kroner bare i Troms og Finnmark.»

Fylkesrådet skal ha et vedtaksmøte om saken 30. juni i år. Kristina Hansen tror hun får støtte for sine synspunkt.

– Jeg oppfatter at det er bred enighet i dette spørsmålet. Jeg kommer til å be om et møte med departementet om denne saken – og da er det betryggende bred oppslutning i ryggen, sier hun, ifølge en pressemelding.

Fylkesrådet viser til at fiskerihavner er en næringskritisk basis-infrastruktur med dekningsvern mot vær, strøm og vind.

– Det er et løpende behov for å rette opp storm- eller setningsskader på moloer, gjennomføre vedlikeholdsmudring på nødvendig nivå, utbedre skader på inventar som faste og flytende kaier.

– Fiskerihavnene er av svært stor betydning for at vi i nord skal kunne skape næringsaktivitet basert på ressursene i havet. Gode fiskerihavner gir trygge forhold for kystfiskeflåten, de sikrer bosetting langs kysten, og de er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked.

Fylkesrådet forventer at vedlikeholdsetterslepet dekkes fullt ut av staten ved overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunen og forventer at regjeringen snarest imøtekommer fylkeskommunene i denne saken.