(Nordnorsk debatt)

Retningslinjer og kriteriedata for bruk av fergeavløsningsmidler ble revidert i kommuneproposisjonen 2021. Bakteppet var Stortingets ønske om å erstatte flere fergesamband med fast forbindelse. I forarbeidet var det linet opp ti prosjekt på nasjonalt nivå som var aktuelle for ordninga. Fra Nord-Norge kom ett prosjekt med på lista: Langsundforbindelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 8. januar i år et brev til Troms og Finnmark fylkeskommune om foreløpige anslag på fergeavløsningsmidler for Langsundforbindelsen.

I en oppdatert finansieringsplan har fylkeskommunen beregnet at midlene utgjør knapt 1 milliard kroner. (Eksakt; 977,6 millioner)

Kommunaldepartementets brev har også et avsnitt om vedlikeholdsmidler. De utgjør mer enn 7,5 millioner årlig i 2021 -kroner. Det er penger som i all hovedsak er knyttet til tunnelvedlikehold. Pengene kommer i tillegg til de ordinære fergeavløsningsmidlene.

For en 45-års periode blir det, med 2,5 % årlig tillegg, en sum på ganske nøyaktig 500 millioner. Det er frie midler for fylket. Men: ingen tunnel, ingen penger.

Kommunaldepartementet (v/Rydland) sier det er fullt mulig å bruke av disse pengene til renter og avdrag på tunnel-lån. I noen prosjekt settes det opp en opptrappingsplan for vedlikehold. Det overskytende betaler ned på prosjektet. Dette i følge kommunaldepartementet.

Nå vet vi at det er svært beskjedne utgifter knyttet til vedlikehold de 10–15 første åra, Rya har 10-årsjubileum i år. Det er ikke mange kronene som er brukt til vedlikehold der. Regnskapstallene i Brønnøysundregisteret dokumenterer det.

For de første 10 år utgjør vedlikeholdsmidlene for Langsundforbindelsen om lag 82 millioner. Avsettes 12 millioner til vedlikehold, blir det 70 millioner igjen til renter og avdrag. Et årlig gjennomsnitt på 7 millioner.

Fylkeskommunen beregner å låne 855 millioner kroner med 45 års avdragstid. Med en gjennomsnittsrente på 4,5 % har de kalkulert med en fylkeskommunal kostnad på 752 millioner i en 45-årsperiode. Renteutgiftene veier tungt.

De største årlige utgiftene vil komme i de 10-15 første år. Fylkets anslag er 45 millioner kroner. Etter hvert vil lånet minke og fergeavløsningsmidlene dekke det meste av av kostnadene til renter og avdrag.

Fylket har beregnet 4,5 % rente flatt for hele låneperioden.

Her er de på kollisjonskurs med Norges Bank. Prognosene derfra sier at om fylket tar opp et lån rundt 2023-25, vil en sannsynlig rentefot være 2,7 %. Dette i følge kommunalbanken. Det forutsetter 10 års bindingstid. Og utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik mener det vil være fullt mulig å inngå en avtale med 20 års bindingstid uten særlig økning av renten,

Det kan godt være at rentenivået de siste 20-25 åra av lånets løpetid øker slik at gjennomsnittet blir som fylket forutsetter. Men på det tidspunkt er lånegjelden halvert og fergeavløsningsmidlene øket så mye at renta har mindre betydning.

I finansieringsplanen skal også Karlsøy kommune bidra med 1 million kroner pr år de første 15 åra.

Legger vi alt dette inn i regnestykket, blir svaret noe mer nyansert enn det fylket presenterer.

Med 2,7 % rente blir fylkets nettoutgift de første 10 åra på knapt 270 millioner, eller 27 mill pr. år.

Av dette vil vedlikeholdsmidlene finansiere 7 millioner.

Rent årlig fylkeskommunalt bidrag ender på 20 millioner.

Det er et mer realistisk anslag enn fylkets postulat på 45 millioner.

Kan renta bindes for 20 år, blir tallene gunstige de neste ti år også.

Langsundforbindelsens historie er ei fortelling om et maratonløp med hinder.

I 2015 ble prosjektet stoppet av en konflikt med reineierne 14 dager før anbudet skulle åpnes. Den hindringa er i dag ryddet av veien. Likeså stigningsforholdet i tunnelen. Der er det gitt dispensasjon.

Det er handbok N 500 som styrer planlegging og prosjektering av tunneler. De siste endringer skjedde i 2020,

Det er ikke kommet ny tunnelforskrift for fylkesveger siden 2015. Vegdirektoratet opplyser at den endringa som kom i 2020, er at fylkeskommunen er tunnelforvalter for fylkesveg. Jeg stiller meg undrende til at det alene skal avstedkomme at et tunnelprosjekt som var «gryteklart» i 2015,må prosjekteres på nytt i 2021, før det kan settes ut på anbud. Jeg imøteser fylkesråd for samferdsel sin orientering om det.

Troms og Finnmark fylkeskommune har nå fått ei meget god finansiell drahjelp fra staten. Langsundforbindelsen vil ikke rasere de fylkeskommunale budsjett.

Fylkesrådet har sagt de skal starte bygging i 2023.All redelighet tilsier at dette blir gjennomført uten flere hinder i maratonløpet.