(Nord24)

Ann Kristin Jenssen i Tromsø er frifunnet i alle rettsinstanser etter at NAV anmeldte henne for trygdesvindel. Men NAV nekter nå å betale henne tilbake pengene de har trukket henne for siden 2017, til tross for frifinnelsen i både tingretten, lagmannsretten samt at saken ble avvist i høyesterett.

«Etter vår vurdering, endrer frifinnelsen i lagmannsretten ikke vedtaket som er fattet», skriver NAV sine saksbehandlere i et brev til Ann Kristin Jenssen via hennes advokat Roar Bårdlund.

NAV hevder i brevet at mens retten krever overveiende grad av sikkerhet for å dømme noen, så trenger de bare sannsynlighetsovervekt.

Hennes advokat Roar Bårdlund mener beslutningen er helt gal og har skrevet prosessvarsel for å gå til sak mot staten.

Jenssen har i forbindelse med denne saken blitt et gjeldsoffer med milliongjeld, som verken tør ta telefonen eller åpne brev. Hun hadde håpet hun etter frifinnelsene i rettsvesenet kunne møte et lettere liv. Men årets «julegave» fra NAV til Jenssen er et brev datert 3. desember hvor de legger frifinnelsene i rettsvesenet til side, og fortsetter sine tvangstrekk.

Les også

Ann Kristin ble tiltalt for svindel, men vant kampen mot NAV: – Jeg føler meg likevel som en taper

– Gjør de det for moro skyld?

– Jeg skjønner ikke hvorfor NAV drar meg gjennom retten tre ganger, om de selv har andre regler enn retten. Gjorde de det bare for moro skyld? Fordi de kunne? Har de en egen lovbok? NAV levner ikke folk en sjanse. Selv om en blir frikjent i retten, så virker det som de hadde bestemt seg på forhånd, sier Jenssen til Nord24.no.

– Ønsker du gå til sak mot staten?

– Ja faktisk. Jeg har ikke noe mer å tape, sier Jenssen.

Mens advokatene på begge sider korresponderer, så har Jenssen et strev med å klare seg økonomisk.

Venner opprettet spleis

Noen venner av henne har nylig opprettet en Spleis for å søke å bidra til en lettere jul for henne og hennes barn.

– Jeg hørte om det og jeg måtte gråte litt. Folk har vært så utrolig hyggelig og snill mot oss etter den reportasjen, sier Ann Kristin Jensen.

Det er NAV Arbeid og ytelse som har behandlet saken etter at Bårdlund på vegne av sin klient ba om at trekket på Jenssens trygd umiddelbart stoppes og at de pengene NAV urettmessig har krevd henne blir tilbakebetalt.

Men NAV hevder i svarbrevet å være underlagt andre beviskrav enn domstolene.

Konflikt med arbeidsgiver

– En tilbakekrevingssak etter folketrygdloven § 22–15 og en straffesak behandles uavhengig av hverandre. Det stilles andre krav til bevisene i en straffesak enn i en forvaltningssak som gjelder tilbakekreving av feilutbetalte ytelser fra NAV. I en straffesak kreves det overveiende grad av sikkerhet for å kunne dømmes for forholdet. I en tilbakekrevingssak kreves det kun sannsynlighetsovervekt for at de forhold som legges til grunn i saken foreligger, skriver NAVs saksbehandlere i brevet til Jenssens advokat Bårdlund.

Summen det handler om er 290.000 kroner som Jenssen fikk utbetalt i en sluttavtale etter en konflikt med arbeidsgiver Asko Nord, som er en del av Norgesgruppen. Jenssen oppfattet summen som en oppreisningserstatning, som dermed ikke ville gi grunnlag for trekk på trygd. Mens Asko Nord opplyste til NAV at det var ren lønn.

– NAV følger ikke loven

Tross dommernes beslutning i både tingretten og lagmannsretten fastholder NAV at de legger Asko Nord sin innrapportering til grunn. Og de skriver de ikke vil endre sin vurdering, med mindre Asko Nord endrer sin innberetning.,

Roar Bårdlund mener NAV ikke har fulgt loven som de selv refererer til. NAV har ensidig støttet seg til arbeidsgiverens innrapportering, uten å snakke med Jenssen selv.

Men NAVs siste beslutning kan heller ikke påklages.

– Slik jeg forstår den rettslige situasjon har min klient nå ikke annet valg enn å saksøke staten for å få til en endring av det vedtak som har satt min klient i en helt håpløs økonomisk og menneskelig situasjon og i realiteten ødelagt hennes liv, skriver Roar Bårdlund i et brev til NAV med kopi til Regjeringsadvokaten i forrige uke.

Prosessvarselet har to ukers svarfrist.

Han viser til at Ann Kristin Jenssen nå er frifunnet i to rettskraftige dommer. Og han mener NAV ikke har fulgt folketrygdloven i sin behandling av denne saken.

Departementet vil ikke kommentere

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd. Nord24.no ba om kommentar fra arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) tirsdag denne uken. Men fikk onsdag beskjed om at departementet ikke ville kommentere saken.

– Arbeids- og sosialdepartementet kommenterer som hovedregel ikke enkeltsaker. Dette er i tillegg en sak der det er varslet en stevning til domstolen, og departementet har derfor ingen kommentar, svarer seniorrådgiver Morten Dagre ved presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeids- og sosialdepartementet.

– NAV har på ingen måte tatt den prejudisielle vurdering de burde ha gjennomført før de traff dette skjebnesvangre vedtaket mot min klient. NAV har selv forbrutt loven ved at NAV ikke har vurdert om det forelå noen særlige grunner som kunne tilsi at vedtaket ikke ble fattet, og heller ikke vurdert graden av en eventuell uaktsomhet fra Jenssens side, jf. lovbestemmelsens fjerde ledd, skriver Bårdlund.

Advokatens påstand

– NAV, og også Staten Norge som nasjon, må i denne sammenheng, og nå, ta innover seg at Ann Kristin Jenssen verken forsto eller burde ha forstått at utbetalinger av arbeidsavklaringspenger i den rådende situasjon var i strid med lovverket, og at hun verken forsettlig eller uaktsomt har gitt NAV feilaktige eller mangelfulle opplysninger, skriver Bårdlund, som i sitt prosessvarsel krever:

  • NAV's vedtak av 1. september 2017 er ugyldig og skal settes til side.
  • Staten Norge plikter å tilbakebetale alle beløp som NAV Innkreving har krevd inn fra Ann Kristin Jenssen, med tillegg av forsinkelsesrente etter loven fra hver innbetaling og frem til tilbakebetaling skjer.
  • Staten Norge plikter å betale Ann Kristin Jenssen oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn.
  • Staten Norge dømmes til å betale Ann Kristin Jenssens sakskostnader.

NAV: – Ulikt regelverk

NAV vil ikke kommentere saken konkret, siden de ikke har fritak fra taushetsplikt.

– På generelt grunnlag kan vi si at NAV alltid ønsker å bidra til at en sak blir best mulig opplyst i en eventuell behandling i rettssystemet. Det gjelder enten det er en enkeltsak mellom NAV og en person, eller som det her er snakk om, at en person via advokat stevner NAV for retten, svarer ytelsesdirektør Eve V. Bergli i Arbeids- og velferdsetaten til Nord24.no.

– Så kan vi også fortelle at det er ulike vurderinger i en straffesak og en sak om tilbakekreving av feilutbetalte penger. Det er ulike regelverk som anvendes, med forskjellige krav til bevisbyrde. I og med at det ikke er fritak for taushetsplikt kan vi ikke kommentere denne saken spesielt, opplyser ytelsesdirektør ytelsesdirektør Eve V. Bergli i Arbeids- og velferdsetaten.