(Nordnorsk debatt)

Avisa Nordlys har den siste tiden publisert artikler, ledere og kommentarer med påstander mot Statens vegvesen som ikke stemmer med virkeligheten.

Påstandene er blant annet:

 • Bygging av Flyplasstunellen er utsatt
 • Staten er tilbakeholden med sine investeringer i bypakken
 • Staten har ikke bidratt med et eneste stort veiprosjekt i Tromsø siden 1995
 • Statens Vegvesen eier veien, men vil bare gi et bittelite bidrag til sin egen vei
 • Man ber byen om å ta nesten hele regningen selv, gjennom bompenger

Vi vil gjerne benytte anledningen til å gi befolkningen i Tromsø og områdene rundt en faktisk status på situasjonen akkurat nå.

Om Flyplasstunellen:

 • I den første Nasjonale transportplanen der Flyplasstunellen var med (NTP 2018-2029) var den prioritert med 620 millioner statlige kroner i perioden 2024-2029.
 • I nåværende NTP (2022-2033) er Flyplasstunellen prioritert med 680 millioner.
 • Vi styrer mot oppstart i 2026 eller 2027. Det er samme tidspunkt som det har vært planlagt ut fra hele tiden.

Stortinget bestemmer

Det er Stortinget som bestemmer hvilke prosjekter som skal prioriteres og når de skal bygges. Så må Statens vegvesen planlegge hvordan vi skal gjennomføre de oppdragene Stortinget gir oss.

Denne planen heter nå «Gjennomføringsplanen», og erstatter det tidligere «Handlingsprogrammet». Gjennomføringsplanen oppdateres og revideres i januar hvert år, og forteller hva som er planlagt de neste seks årene.

De store prosjektene skal ikke, og kan ikke, settes i gang før Stortinget bevilger faktiske penger i Statsbudsjettet for kommende år. Og Stortinget kan ikke bevilge penger i Statsbudsjettet før alle forberedelsene som må ligge til grunn, er fullførte.

I 2017 la vi en plan for at disse forberedelsene skal være gjort innen 2025 eller 2026. Slik at Stortinget har grunnlaget de trenger for å bevilge de første pengene i statsbudsjettet for 2026 eller 2027. Denne prosessen har pågått siden da. Tiden går heldigvis framover, og realisering av tunellen kommer nærmere. Og den er i rute, uten forsinkelser.

Tre parter

Disse forberedelsene består av mange store og små prosesser. Muligheter må kartlegges, løsninger skisseres, og valg må tas. Det må blant annet gjennomføres en reguleringsplan i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. Alt må sees i sammenheng og er samlet i samarbeidsprosjektet «Bypakke Tenk Tromsø». Her er det tre samarbeidspartnere:

 • Tromsø kommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Statens vegvesen

Statsforvalteren i Troms- og Finnmark er observatør i styringsgruppen.

Kort oppsummert er kommunen ansvarlig for de kommunale veiene, fylket for de fylkesveiene og Statens vegvesen for riks- og europaveiene. For vegvesenets del er derfor E8 Flyplasstunellen det desidert største prosjektet.

Om statlige investeringer, kostnader og bompenger:

Bypakke Tenk Tromsø kommer til å koste i overkant av 6.5 milliarder kroner. Kostnadene er fordelt på følgende måte:

 • 3.8 milliarder i bompenger
 • 790 millioner i belønningsmidler (Statlige midler til blant annet kollektivsatsing i Tromsø)
 • 680 millioner til Flyplasstunellen (Statlige midler)
 • 630 millioner i refundert mva. (Statlige midler)
 • 630 millioner i egenandel fra kommune og fylkeskommune

Den statlige andelen på 2,1 milliarder kroner i Bypakke Tenk Tromsø utgjør 23 prosent av pakken. Det er mer enn sammenliknbare bypakker som Bodø (15 prosent), Ålesund (15 prosent) og Grenland (22 prosent).

Bypakken har et handlingsprogram for hvilken rekkefølge disse pengene skal brukes, og hvilke prosjekt som skal påbegynnes først. Så sent som i 2020 behandlet Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune rekkefølgen de ønsket å bygge ut prosjektene. Vedtaket dannet grunnlaget for Stortingsproposisjonen om bypakken som Stortinget vedtok i mai 2021.

Her ligger Statens vegvesens E8-prosjekter langt nede på lista (21. plass) og langt fram i tid. Men det er ingen grunn til at prioriteringene lengre opp ikke kan iverksettes. Et av de svært positive prosjektene som er høyt prioritert er «Trafikksikker skoleveg» som kommunen skal bygge for 100 millioner kroner allerede i løpet av 2022.

Om at Staten ikke bidrar med store veiprosjekt i Tromsø:

I løpet av våren lyser vi vi ut anbudskonkurranse for E8 Sørbotn-Laukslett i Tromsø kommune. Prosjektet har en foreløpig styringsramme på nesten 2 milliarder kroner. Det skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

E8 Ramfjord i Tromsø blir en av veldig få innfartsveier til en større by som er bompengefri. Staten tar hele regninga på 2 milliarder. Første spadetak tas i månedsskiftet april/mai.

Dermed skal Staten investere mer enn 4 milliarder kroner i Tromsø de nærmeste årene.

En bedre by å bo i

Vårt mål i Tromsø er å bidra til at befolkningen får et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi vil jobbe for at veksten i personbiltrafikken skal tas med kollektivtransport, sykling og gange slik Stortinget har bestemt.

Nå gjelder det å få opp farta og gjennomføre det vi faktisk har både penger og ressurser til. Tromsøs befolkning har ventet lenge nok.

Mer informasjon: Bypakke Tenk Tromsøs stortingsproposisjon