Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg var trygg på at kostnadsrammen på 4,2 milliarder kroner ville holde da han leverte sin anbefaling for løsning på Evenes.

Nå har eksterne konsulenter knust tallene og analysert de anbefalte løsningene og mener det er en større sannsynlighet for en økning enn en reduksjon i kostnadene for utbyggingen, skriver Fremover.

Oslo Economics og Atkins har konkludert med at løsningen som er anbefalt av Forsvarsbygg er god – men anbefaler en større sikkerhetsmargin.

– Våre forventede investeringskostnader er 6-7 prosent høyere enn forventede investeringskostnader i KVU-en, heter det i rapporten fra Oslo Economics og Atkins.

Her kan du laste ned rapporten fra Oslo Economics og Atkins, og konseptvalgutredningen fra Forsvarsdepartementet.

– Beslutningen står seg

Forsvarsministeren har i dag orientert Stortinget om konseptvalgutredningen for Evenes og den eksterne kvalitetssikringen av denne.

– Den eksterne kvalitetssikringen bekrefter departementets planer og kostnadsvurderinger for utbygging av Evenes. Dermed bekreftes viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning om å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene på Evenes.

– Nå må vi konsentrere oss om å bygge ut Evenes, slik at vi blir klare for operasjoner i tide. Dette er en storsatsing på Forsvaret i nord og vil også ha store positive ringvirkninger i regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Fremover.

Gode beregninger

Bakke-Jensen mener konseptvalgutredningen og rapporten fra ekstern kvalitetssikrer bekrefter viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets vedtak om å etablere Evenes som hovedbase for maritime patruljefly (MPA).

Forsvarssjefen: – Jeg er tilfreds med å være på Evenes

– Ekstern kvalitetssikrer har ytterligere gått gjennom beregningene og vurderingene i konseptvalgutredningen. Resultatene bekrefter våre vurderinger, sier Bakke-Jensen i en pressemelding.

- Jeg er glad for at ekstern kvalitetssikrer støtter departementets anbefaling og at våre planer og kostnadsvurderinger bekreftes. Det viser også at vi la frem gode beregninger og et solid beslutningsgrunnlag for Stortinget våren 2016.

Konseptvalgutredningen for Evenes

I pressemeldingen slås det fast at basert på Stortingets vedtak, så har Forsvarsdepartementet videreutviklet planene for utvikling av Evenes gjennom en forstudie i form av en konseptvalgutredning (KVU).

– Utredningen bidrar samtidig til å kvalitetssikre kostnadsberegningene og redusere usikkerhet. Forstudien er en del av planleggingen i departementet for den videre utviklingen av Evenes flystasjon, og danner grunnlag for etterfølgende forprosjektering i regi av Forsvarsbygg.

– Forsvarsdepartementet har, med støtte og innspill fra Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor, kommet frem til et konsept som ivaretar aktørenes behov, og som økonomisk er i tråd med kostnadsnivået som lå til grunn for vedtaket.

Anbefalt konsept

Fra Forsvarsdepartementet heter det at konseptet som anbefales innebærer at NATO Quick Reaction Alert (QRA) med kampfly etableres sentralt på østsiden av rullebanen i eksisterende shelter, og MPA-virksomheten etableres på vestlig side og i den sørlige enden av rullebanen.

– Luftvernets behov for fasiliteter baseres i stor grad på gjenbruk og tilpasning av eksisterende fasiliteter.

Videre: Anbefalt konsept innbefatter omfattende beskyttelses- og sikringstiltak, nye boliger, forlegninger og forpleinings- og velferdstilbud. Videre er etablering av informasjonsinfrastruktur og fornying av drivstoffanlegg inkludert.

Kapasiteten for mottak av allierte styrker på Evenes opprettholdes på dagens nivå, men konseptet er skalerbart og fleksibelt, ved at det er identifisert konkrete muligheter for ytterligere utvidelse av kapasitetene hvis behovene skulle endre seg.

Rapport fra ekstern kvalitetssikrer

– Hovedkonklusjonen fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), når både kostnadsbildet og andre virkninger er vurdert, er at de anbefaler samme konsept som Forsvarsdepartementet. EKS bekrefter at det er nok plass for videre utvikling, samt at alle alternativene utgjør en bedring for miljøet sammenlignet med dagens situasjon.

Kampen for Andøya fortsetter

– Tallgrunnlaget og beregninger i konseptvalgutredningen er utført med basis i Forsvarsbyggs landsdekkende erfaring og kunnskap om markedet og tilsvarende byggeprosjekter, herunder erfaringer fra den pågående etableringen av kampflybasen på Ørlandet.

– En rekke av kostnadene er basert på konkrete og ferske erfaringstall fra tilsvarende bygg. Når prosjektet nå går over i en ny fase, vil departementet videreføre kostnadsnivået som lå til grunn i langtidsplanen og styre utviklingen gjennom kostnadseffektive løsninger og tydelige prioriteringer, heter det fra Forsvarsdepartementet.