(Nordnorsk debatt)

Fylkesrådet for Troms og Finnmark vedtok enstemmig 10. november å etablere Arktisk Jernbaneforum, med hovedoppgave å få realisert jernbanebygging i vår region. I praksis å sikre Troms og Finnmark plass på jernbanekartet – med en klar kobling både mot Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Arktisk jernbaneforum er mye mer dynamisk og visjonært enn de øvrige 10 jernbanefora i Norge. De øvrige er passive forvaltningsorganer for fylker og kommuner der jernbanen går.

Arktisk jernbaneforum får en helt annen spennvidde, åpen for offentlige etater, NHO, LO. Næringsforeninger, Sametinget, Forsvaret og kunnskapsmiljøene som Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Arbeidet skal drives av et eget sekretariat under fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen.

Etableringen av Arktisk jernbaneforum kan ikke overdrives. Og det er i grevens tid for å forhindre at jernbanesaken i nord parkeres på et sidespor av samferdselsminister Knut Arild Hareide, og hans merkelige defensive holdning til jernbanen og transport i landsdelen.

Arktisk jernbaneforum må straks starte oppbyggingen av en organisasjon der viktige samfunnsinteresser deltar, ikke minst at Forsvaret er ønsket velkommen. Dette bare understreker at jernbane i nord er vår tids viktigste samfunnsprosjekt.

Første og absolutt viktigste oppgave for Arktisk jernbaneforum er å sikre at Stortinget neste vår under behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 – 2033 kan fatte et bindende vedtak om bygging av Nord-Norgebanen. Første trinn vil være banen Narvik-Tromsø og Bjerkvik-Harstad sammen med dobbeltspor på Ofotbanen. Det er et prosjekt som økonomisk og teknologisk er overkommelig og som også gir viktige erfaringer for de påfølgende trinn: utbygging Narvik-Fauske, oppgradering av Nordlandsbanen og så sette i gang forberedelser til videreføring av jernbane fra Nordkjosbotn til Finnmark.

Jernbaneutviklingen i Nord-Norge må rives ut av den såkalte Konseptutvalgs-utredning (KVU) om nordnorsk transport, vedtatt i fjor, men fortsatt ikke igangsatt og som neppe er fullført før etter 2024-25. Det betyr utsettelse av NNB til en fjern fremtid.

Det er ikke bare om jernbanen at det nye fylkesrådet under ledelse av fylkesråd Bjørn Inge Mo imponerer. Men mer enn det. I november-møtet vedtok fylkesrådet enstemmig sammen med Nordland fylke å delta aktivt i EUs arbeide med en arktisk strategi. Nord-Norge samkjører sine interesser med sitt eget Brussel-kontor som sentral medspiller.

Nord-Norge ønsker å koble seg på EU-kommisjonens arktiske politikk, som er sammen-fallende med landsdelens egne mål om næringsliv, klima og miljø! Bærekraftig utvikling med utnyttelse av landsdelens egne ressurser, særlig innen sjømat, passer som hånd i hanske med EUs Green Deal-strategi og FNs bærekraftmål.

Fylkesrådet for Troms og Finnmark understreker sterkt en helhetlig utvikling dekkende for Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Infrastruktur er i særklasse her – og da er vi rett opp i at jernbaneutbyggingen i nord ikke er et isolert tiltak, men noe av de viktigste i et moderne Nordkalott-samarbeide.

EU har for lengst lansert med høyeste prioritet Botniakorridoren med jernbane fra det sentrale Europa til Nord-områdene. Norrbotnia-banen er knyttet sammen med Ofotbanen – og på EUs jernbane-kart er Tromsø tegnet inn som en foreløpig endestasjon for en europeisk jernbane som kan gi en reisetid fra Tromsø til Hamburg ned mot 20 timer!

Det er bare å notere seg at EU-kommisjonen har utpekt 2021 til «The European Year of Rail». Innenfor rammen av EUs sterke klimamål om reduksjon av 60 prosent av CO2-utslippene innen 2030 tvinger jernbanen seg frem for gods- og passasjertransport. I løpet av året vil EU markere dette med en serie store arrangementer med fokus på utbygging av jernbane. For EU-kommisjonen er jernbanen den eneste troverdige løsning på Europas utfordringer innen transport og klima.

Arktisk jernbaneforum bør sammen med jernbanekollegene i Nord-Sverige og Nord-Finland presentere en arktisk jernbanefront som er sterkt sammenfallende med EU-kommisjonens arktiske strategi. Erna Solberg & co blir nødt til å møte en slik sak på en positiv måte. Uten det vil eksport av norsk sjømat stanse opp ved krav fra EU om klima-nøytral transport til markedene, som kun jernbanen kan skaffe oss.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har med Arktisk jernbaneforum og sitt ønske om å delta i EUs arktiske satsing skapt noe nytt her nord. Fusjonen av de to fylkene har skapt mye frustasjon, men fylkesrådet har hevet seg mange hakk over en negativ debatt og gyvet løs på noe så viktig som transport og samarbeid med naboene om fremtidens jernbane. Regjeringen presset fusjonen av fylkene frem, og det siste den bør gjøre er å vise en kald skulder til de friske tonene fra fylkesrådet her nord.

Og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og hans kolleger står ikke alene. De viderefører det prisverdige arbeide som Tromsøs tidligere ordfører Kristin Røymo stod i spissen for og som dagens ordfører Gunnar Wilhelmsen har gjort til en fanesak.

Ikke uten grunn er så vidt vites alle nordnorske stortingsrepresentanter tilhengere av jernbane i nord – og det er et klart stortingsflertall for denne saken.

Men Arktisk jernbaneforum er uunnværlig som samlende punkt for regionale politikere og alle samfunnsinteresser. Vi kan nå på en helt annen og sterkere måte fremme jernbanen på en måte som ikke lar seg avfeie som fantasier fra nord.