Reisaelva er en yndet friluftsdestinasjon. Det både padles og gås turer langs elva som delvis ligger i Reisa nasjonalpark, men elva har også vært en av de bedre i Norge når det kommer til laksefiske.

Nå stenges elva på grunn av for lav bestand.

«Villaksen er nå på den såkalt Rødlista for truede arter, og i Reisaelva er det en så kritisk situasjon for villaksen at Reisa elvelag og Miljødirektoratet har vedtatt å stenge elva for fiske nå i 2022», står det i en pressemelding fra Halti nasjonalparksenter.

NINA (Norsk institutt for naturforskning) har inngått en avtale med Reisa villakssenter om å starte et forprosjekt for å analysere hvilke tiltak man kan gjøre for å bedre laksebestanden i elva.

«Gjennom å kartlegge og systematisere kunnskapsgrunnlaget som finnes pr. i dag skal det pekes på viktige tiltak for Reisaelva og villaksen i framtida», heter det i pressemeldingen.

Som nevnt i pressemeldingen er villaksen rødlistet, en liste over arter i Norge som står i fare for å dø ut. Det er Reisa villakssenter som har tatt initiativ til forprosjektet.

I 2021 ble det fanget 2,6 tonn laks, noe som er en nedgang på 1,8 tonn sammenlignet med året før. Det mest alvorlige var likevel at man fant svært lite fisk, da man etter sesongen gjennomførte en telling ved hjelp av dykkere.

Konklusjonen etter tellingen var at gytebestanden kun var på 2,3 tonn. Måltallet for det som skal stå igjen i elva etter at fiskesesongen er slutt, er på 3,6 tonn. 2021 var fjerde år på rad at man ikke nådde målet for gjenstående gytebestand.

Da Nordlys omtalte saken forrige gang det var oppe til diskusjon sa styreleder i Reisa Elvelag at elva kan bli stengt i opptil fem år, alt avhengig av hvor lang tid det tar for laksebestanden og nå et forsvarlig nivå igjen.