Mannen er bosatt i en kommune i Nord-Troms og ble i november i fjor dømt til seks års fengsel i Nord-Troms tingrett. Her sto han tiltalt for å ha voldtatt kona fem ganger i tidsrommet 2012 til 2019.

Voldtektene skal ha skjedd på en hurtigrutelugar og i parets hjem – ved ett tilfelle mens deres felles barn sov i en barneseng ved siden ved. I tillegg til fengsel ble mannen dømt til å betale 275.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Han anket dommen over skyldspørsmålet, straffeutmålingen og oppreisningskravet.

Dømt etter tiltalen

I den ferske dommen fra Hålogaland lagmannsrett, fremkommer det at det ikke er bestridt at det har vært seksuell omgang mellom partene. Spørsmålet er imidlertid om det var frivillig.

På bakgrunn av bevisførselen i saken, kommer lagmannsretten til at mannen har forholdt seg slik det er beskrevet i tiltalen:

«Etter en samlet bevisvurdering er lagmannsretten overbevist om at tiltalte i perioden 2006 til 2019 gjentatte ganger tvang seg til samleie ved bruk av vold og trusler, som beskrevet i tiltalen. Det er ikke tvil om at volden og truslene er av en slik karakter at den omfattes av straffebudene».

Videre utelukker retten at han kan ha trodd at det dreide seg om «røff sex».

«Fremstår troverdig»

Fornærmede har på sin side forklart seg om ydmykende og skremmende opplevelser, der hun var redd for å dø.

«Lagmannsretten har lagt fornærmedes forklaring til grunn. Fornærmede forklarer seg sammenhengende, nøkternt og detaljert om hendelsene som omfattes av tiltalebeslutningen. Forklaringen er konsistent på alle vesentlige punkter og fremstår troverdig. Hun har forklart seg tilnærmet likt om hendelsene i avhør og for tingretten og lagmannsretten», heter det i dommen.

Lagmannsretten viser til at hun har fortalt andre vitner om voldtektene, også underveis i ekteskapet. Det ble videre dokumentert undersøkelser fra voldtektsmottaket etter den siste hendelsen som er omtalt i tiltalen, i april i 2019.

Om tiltaltes forklaring, bemerker lagmannsretten at den fremstår «lite sammenhengende og lite detaljert».

«Uten at det er tillagt avgjørende vekt, finner lagmannsretten at fornærmede ikke har noe motiv for å lyve om voldtektene. Hun ønsket ikke selv å anmelde forholdene», står det i dommen.

Får straffefradrag

Til diskusjonen om straffeutmålingen, kommer retten til at det foreligger skjerpende omstendigheter:

«Voldtektene har med ett unntak skjedd i fornærmedes hjem hvor hun skal ha grunn til å føle seg trygg».

De mener derfor at straffen i utgangspunktet skal settes til fengsel i seks år og fire måneder. De kommer likevel til at et straffefradrag på fire måneder er riktig, da saken egentlig skulle gå for lagmannsretten i mars. Den ble imidlertid utsatt på grunn av koronapandemien.

Utover det foreligger det ingen formildende omstendigheter, konkluderer retten. 45-åringen idømmes også å betale 275.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede – samme beløp som i tingretten.