Gå til sidens hovedinnhold

Direktøren sier ja til PCI i Bodø

Artikkelen er over 4 år gammel

Toppsjefen i Helse Nord Lars Vorland foreslår i sin innstilling til styret at det opprettes en PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Onsdag i neste uke skal styret i Helse Nord avgjøre om det skal opprettes et såkalt PCI-senter i Bodø. Fra før av finnes det bare ett slikt i Nord-Norge, og det ligger i Tromsø.

Toppsjefen i Helse Nord Lars Vorland foreslår i sin innstilling til styret at det opprettes en PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det skriver AN.

Det er påvist geografiske forskjeller i Helse Nord i hvilken behandling pasienter får tilbud om ved hjerteinfarkt.

For å sikre at flere pasienter får optimal behandling, har Helse Nord RHF nå utredet om det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

- For store forskjeller

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med. Etter en grundig vurdering av hva som vil være best for våre pasienter, mener jeg et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø vil være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Han understreker at hele pasientforløpet, fra pasientens første medisinske kontakt til endelig behandling, skal bli bedre.

Det er styret i Helse Nord RHF som skal ta den endelige beslutningen. Det skjer i styremøte 22. februar.

PCI-tilbudet i Bodø foreslås opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell. Dette er i tråd med ønskene fra både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Det betyr at tilbudene i Tromsø og Bodø skal drives som ett fagmiljø, noe som vil gi faglig kvalitet og lik praksis i regionen.

– Ved to PCI-tilbud i Helse Nord vil fagmiljøet bli større og komme styrket ut. Totalt vil det bli flere spesialister, og vi skal sikre forskning og at kompetansen videreutvikles. Hver spesialist vil med en slik organisering få utføre mer enn nok PCI-prosedyrer og få god faglig utvikling, sier Vorland.

Spesialistene fra UNN Tromsø blir sentrale i oppbyggingen av tilbudet i Bodø, og administrerende direktør håper, hvis styret vedtar å opprette tilbudet, å få til en avtale om ambulering. Det vil si at spesialistene arbeider både i Tromsø og Bodø.

Her er innstillingen i sin helhet:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2018.

3. Styret ber adm. direktør om å gå i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å få etablert en sentersatellitt modell som legger til rette for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.

4. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.

5. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter tre til fem år, før en tar stilling til en ev. videreutvikling av tjenesten. I evalueringen skal blant annet data fra Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret) brukes som grunnlag for vurderingene.

6. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og logistikken i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter

Avgjøres neste uke

Nå blir det altså opp til styret å avgjøre. Styremøtet skal avholdes i Tromsø onsdag 22. februar.

I styret sitter:

Marianne Telle – leder

Inger Lise Strøm

Kari Jørgensen

Arnfinn Sundsfjord

Line Miriam Sandberg

Svenn Are Jenssen

Johnny-Leo Jernsletten

Ansattevalgte medlemmer er:

Sissel Alterskjær, Norsk Sykepleierforbund, konserntillitsvalgt

Kari Baadstrand Sandnes, Fagforbundet, konserntillitsvalgt

Fredrik Sund, Akademikerne

Kommentarer til denne saken