(Nordnorsk debatt)

Debatten har gått høyt om en mulig overgang for Alta etter at Troms og Finnmark eventuelt igjen har blitt to selvstendige fylkeskommuner. Men det man ikke har hatt fokus på, er at det på ingen måte blir det man på fotballspråket kaller free transfer. Troms må betale dyrt for å få kravstore altaværinger.

Alta-overgangen kan bli aktuell hvis det blir regjeringsskifte fulgt av omgjøring av tvangsvedtaket som førte Troms og Finnmark sammen. Og det er ingen tvil om at inndelingsloven åpner for at en kommune kan bli del av et annet fylke, såkalt grensedragning. Det finnes flere eksempler på dette, men også på at slike søknader avslås. I Alta er det mange, i hvert fall i kommunestyret, som tror på et bedre liv som del av Troms.

Det kan vel ikke være slik at Alta kommune kan flytte til Troms og gratis ta med seg all infrastruktur som Finnmark fylkeskommunen gjennom årene har betalt for? Det var den første tanke som slo meg etter at Alta kommunestyre med stort flertall vedtok å utrede fordeler og ulemper ved eventuell flytting.

Håpet var at dette skulle få bred omtale i mediene, men det har ikke skjedd. Derfor kontaktet jeg jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo for å få svar på spørsmålet. Det enkle svaret var at det skal gjennomføres et økonomisk oppgjør. Høyst sannsynlig må Troms betale til Finnmark.

– Hvis det skulle komme en slik søknad fra Alta som Stortinget sier ja til, bestemmer loven at det skal gjennomføres et økonomisk oppgjør der de to fylkeskommunene må bli enige om erstatningens størrelse. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan de få hjelp av Statsforvalteren. Og hvis heller ikke dette hjelper, oppretter departementet et skjønnsutvalg som tar avgjørelsen. Endelig vedtak gjøres av Stortinget, sier Smith.

Han legger til at det nødvendigvis ikke er alt som skal kompenseres. Finnmark kan neppe kreve betaling for eksempelvis fylkesveier.

– Det er jo ikke bare veien som overføres, men også ansvaret for den, og veien skal brukes på samme måte som før, sier Smith.

Han oppfordrer for øvrig til å lese loven. Den er ikke så vanskelig å forstå, er beskjeden. Sant nok, det kommer klart fram at det skal foretas et økonomisk oppgjør (paragraf 18). Og i paragraf 19 står det blant annet:

«Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i samband med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og andre ledd, heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande kommune eller fylkeskommune skal betale vederlag for eigedommen i pengar.»

Og i paragraf 21 kan man lese at dersom en kommune eller fylkeskommune blir vesentlig svekket økonomisk, kan motparten bli pålagt å betale erstatning, enten som engangssum eller i rater.

For å få bedre forståelse, kan man lese forarbeidene til loven. Ifølge en annen jusekspert, som ikke liker å stå fram i mediene, kommer det enda tydeligere fram at lån skal overtas og erstatning utbetales. Finnmark vil selvsagt bli vesentlig svekket gjennom stort tap av rammeoverføringer fra staten når over 20.000 innbyggere forsvinner til Troms, og det blir bare rundt 55.000 igjen.

Hva så med lån? Altapolitikere har ofte hevdet at de har fått lite igjen for å være del av Finnmark fylkeskommune. En bred gjennomgang iFinnmark gjorde i 2018, viste et annet bilde. Sikkert er det i hvert fall at den siste utbyggingen av Alta videregående, inkludert noe med Finnmarkshallen, kostet litt over 450 millioner. Restlånet er mellom 250 og 300 millioner. Finnmark fylkeskommune har også investert i annen fast eiendom i Alta, blant annet en topp moderne tannklinikk med 32 ansatte. Man bidro også med helsesenteret i sin tid.

Jeg har ingen tro på Alta forsvinner til Troms. I folkeavstemningen om fylkessammenslåingen stemte 66 prosent i Alta nei. Og i en meningsmåling som Altaposten nylig hadde, svarte over halvparten nei til overgang. Den prosenten vil ventelig øke når ulempene presenteres. Hvis kommunestyret velger å gå videre med planene, blir det helt sikkert en rådgivende folkeavstemning.

Men hvis det skulle bli forhandlinger mellom Troms og Finnmark, blir det garantert tidenes strid. Troms(ø) har aldri gitt fra seg noe frivillig. Ett eksempel på hvordan en slik strid er, kan man lese om i Firdaposten. Stridens kjerne er bygda Bryggja som har gått fra Kinn kommune til Stad kommune. Det har avstedkommet en rekke krav fra Kinn, og da i tråd med inndelingslovens bestemmelser om erstatning.

I dag er det over 320 fylkeskommunale arbeidsplasser i Alta, de fleste knyttet til Alta videregående med nesten tusen elever fra hele Finnmark, som er egen inntaksregion. Tror man at det blir like mange ansatte og elever hvis skolen havner i Troms? Det er vel ganske opplagt at en god del av elevene havner i andre skoler i Finnmark, med tilsvarende reduksjon av antall ansatte. Så kan selvsagt noe kompenseres fra Troms, hvis man der er villig til det.

Så er det selvsagt en lang rekke andre forhold som vil påvirkes av en eventuell Alta-overgang. Den største nøtten blir kanskje Finnmarkseiendommen (FeFo). Blir det slik at gjenværende finnmarkinger skal eie en del av Troms? Mer handfast er avdelingskontoret og de sju arbeidsplassene i Alta, som ventelig forsvinner ut av kommunen.

NRK har i Finnmark sitt desidert største kontor med et betydelig antall arbeidsplasser i Alta. Hvis Alta blir en del av Troms, vil det selvfølgelig måtte gå ut over antall NRK-arbeidsplasser i Alta.

Hva med krabbefisket? En borgerlig hestehandel på Stortinget førte til at også altafiskerne fikk krabbekvote i øst. Det er neppe automatikk i at dette skal fortsette.

Jeg vet ikke om denne artikkelen blir et tankekors for noen i Alta, eller om jeg bare får kjeft, men jeg håper den kan bidra til at debatten kommer inn i et bredere spor.