(Nordnorsk debatt)

Vi som har bodd her hele livet, vi har sett det lenge og det fortsetter. Arbeidsplasser flytter til mer urbane strøk, og folkene flytter etter, til urbane strøk. Dem må jo ha jobb, så da er ikke alternativene så mange.

De sentraliserende kreftene i økonomien og politikken er sterk. Det er jo derfor dette skjer. At bedrifter effektiviserer og slår sammen driften sin er forståelig, hvis ikke er det konkurs som blir resultatet for noen. For andre så er det redusert overskudd og utbytte av investeringen som er drivkraften.

Men at politikken skal være sånn rigga at det er bedre å flytte bedrifter og folk til urbane strøk er vanskelig å forstå. Kjøttvekta bestemmer, sies det og sånn er det også. Vi i distriktet kommer til å tape hver gang, om ikke politikken og den politiske viljen vinner fram.

Når folketallet går ned, så får kommunen mindre overføringer fra staten. Når kommunen får mindre penger begynner kuttkampen. Kommunen må kutte i sine vedlikehold og investeringer. Noe som igjen går utover kommunens innbyggere i form at dårligere skolebygg, servicebygg, kommunale hus og leiligheter - som kommune er avheng av for å huse nødvendig personell i, vannanlegg og veier forfaller. Og slik kunne jeg fortsatt.

Så når vi i Arbeiderpartiet bygger distriktspolitikken på nærhet til viktige velferdstjenester over hele landet, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, muligheter til kompetanseutvikling og kunnskap gjennom hele livet og transport og internettilgang som binder landet sammen, så vil vi snu utviklinga! Og gjøre det attraktivt for bedrifter og folk å bli værede i rurale strøk (på landet).

God kommuneøkonomi er avgjørende for det lokale velferdstilbudet som blant annet er skole, helsetjeneste, eldreomsorg med flere. Arbeiderpartiet foreslår en realvekst på minst 5 000 millioner i kommuneøkonomien i 2022.

Arbeiderpartiet vil halvere fergetakstene i samarbeid med fylkene. For oss som er avhengig av ferge for nesten alt vi skal foreta oss, som folk i urbane strøk har lett tilgjengelig, så er det et bidrag for å senke barrierene for fortsatt bosetting og tilflytting på øyene.

Vi vil ha en mer aktiv stat for ny industri, og stiller krav om at mer av våre naturressurser som fisk og skog bearbeides i Norge, slik at det gir flere arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet styrker landbrukspolitikken, og slår fast at jordbruket er en bærebjelke for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Vi vil øke selvforsyningen, styrke kanaliseringspolitikken og forsterke beredskapen gjennom et variert familiejordbruk i hele landet.