(Fremover)

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune og Hamarøy kommune laget detaljregulering for fergekaiene i Kjøpsvik og på Drag.

Hensikten er å legge til rette for null eller lavutslippsferger. Det er et av hovedmålene i Nasjonal transportplan for 2018–2029. Fergekaiene skal også få universell utforming.

Planlegger ny kai i Kjøpsvik

I Kjøpsvik ligger eksisterende fergekai lavt og er utsatt for oversvømmelser. Den ligger også ugunstig plassert i forhold til oppstillingsplasser og på- og avkjøring, står det i utredningen. Dagens fergekai ble bygd i 1995, og ombygd i 2008.

Det planlegges derfor å etablere en ny kai på østsiden av eksisterende kai. For å imøtekomme behovene for fremtidige ferger blir fergekaibrua større, og det blir økt effektiv lengde og bredde på tilleggskaia.

Årsdøgnstrafikken i 2019 var 430 kjøretøy. Forventet antall kjøretøy i 2032 er 485.

Les også:

Dobler antall plasser i Kjøpsvik

Dagens fergekai har oppstilling til 62 personbilenheter. Toalett og venterom finnes i et privat næringsbygg. Det er både bolighus, næringsbygg og småbåthavn i nærheten, og avkjøring til fylkesvei 7540. Det finnes få tilrettelagte parkeringsplasser på og ved fergeleiet. Det er sterkt press på parkeringsplassene på grunn av både utbygging og mange hytter og fritidsboliger i veiløse områder i fjorden. Parkeringsforholdene beskrives som tidvis kaotiske.

I det nye forslaget legges det opp til oppstillingsplasser til 120 personbilenheter, altså en dobling av dagens kapasitet. De har tatt utgangspunkt i at ferga som trafikkere strekningen har plass til like mange kjøretøy.

Les også:

Endrer krysset og tilrettelegger

I planforslaget ligger også at krysset til fylkesvei 7540 legges om. Det vil gi plass til flere oppstillingsplasser på fergeleiet. Det settes av egne plass for personer med spesielle behov, og området skal gjøres mer brukervennlig for fotgjengere. Det skal også bygges toalettbygg og venterom på fergeleiet og et teknisk bygg. Alt blir tilrettelagt for handikappede. Området blir dimensjonert for modulvogntog.

Det lages også parkeringsplass i nærheten til fergeleiet.

Dobler antall oppstillingsplasser på Drag

Også på Drag er det planlagt å øke effektiv lengde og bredde på eksisterende tilleggskai for å imøtekomme behovene til fremtidige ferger. Det bli også etablert en større fergekaibru. Den nye kaia skal også være universelt utformet. Fergekaien forlenges med 40 prosent og bredden blir åtte meter. Det blir en utvidet fylling i fjæra for å få på plass ilandkjøringsfelt og fortau.

I dag er det 62 oppstillingsplasser for personbilenheter. Dagens fergekai ble bygd i 1990, og ombygd i 2008. Det er ikke eget servicebygg på fergeleiet, og et området i nærheten av fergekaia blir brukt til parkering. Noen bolighus i nærheten har sine avkjørsler i direkte ut i oppstillingsfeltet.

Les også:

Planen er å doble kapasiteten til 120 oppstillingsplasser. De har også her tatt utgangspunkt i at fergen har samme kapasitet. Det blir egne plasser for de med spesielle behov, og området blir mer brukervennlig for fotgjengere, og området dimensjoneres for modulvogntog. De skal bygges nytt servicebygg med universelt utformet toalett og trinnfri atkomst.

Årsdøgnstrafikken i 2019 var på 230 kjøretøy. Beregnet antall i 2032 er 290.

Bedre trafikksikkerhet

Den nye kaia skal forbedre trafikksikkerheten blant annet ved at forskjellige funksjoner blir separert. Oversikt ved eventuelt kryssing av trafikkstrømmen til og fra ferge, og trafikken på fergekaia forbedres. Fortau vil være bedre for de gående. Det er planlagt egen påstigningslomme etter ilandkjøring fra ferga.

Støytiltak

Både i Kjøpsvik og på Drag er det bolighus i nærheten. De vil bli utsatt for støy i anleggsfasen. Den er beregnet å vare cirka seks måneder. Det er utarbeidet støysonekart, og det er fokus på støyreduserende tiltak på begge fergekaiene.

Les også:

I selve anleggsfasen er peling den aktiviteten som vil støye mest, etterfulgt av pigging og boring. Støygrensene vil overskrides i anleggsperioden. Det er ikke planlagt aktivitet på kveld, natt og helligdager. Naboer skal varsles i forkant av de mest støyende aktivitetene med informasjon om varighet, arbeidets art og hvorfor de støyende arbeidene er nødvendig.

Finansieringen

Prosjektet ny fergekai i Kjøpsvik og på Drag er omtalt i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for 2018–2023 (2029. Prosjektet er forslått finansiert med 200 millioner kroner i 2021 og 177 millioner kroner i 2022 (2018-kroner).

Foreslått byggestart er i 2021, med ferdigstillelse i 2022. Dagens kontrakt på fergedrift utløper 30.11.2022.

Høringsfrist 31. august

Planene er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med innsigelser og kommentarer er 31. august 2020.

Etter høringsperioden behandler Statens vegvesen i samarbeid med Narvik (Kjøpsvik fergekai) og Hamarøy kommune (Drag fergekai) merknader og gjør eventuelle endringer i planforslaget, før planforslaget blir behandlet politisk.

Les også: