↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

 1. Beskrivelse

Lovkommentar.no er en nettportal hvor jusstudenter legger ut korte og enkle kommentarer til de mest benyttede lovbestemmelsene i Norge, herunder kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, straffeloven, avhendingsloven og husleieloven. Hensikten er å forsøke å gjøre jussen litt mer tilgjengelig for borgerne.

Her vil vi tolke lovene ved hjelp av ordlyden, avgjørelser fra domstolene, forarbeider, juridisk litteratur og andre rettskilder.

De neste lovene som skal fullføres er blant annet:

 • Avtaleloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Folketrygdloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Forvaltningsloven
 • Barnevernloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Bilansvarsloven
 • Burettslagslova
 • Domstolloven
 • Dekningsloven
 • Voldsoffererstatningsloven
 • Menneskerettsloven
 • EØS-loven
 • Ekteskapsloven


Det er ikke nødvendig med registrering for å lese lovkommentarene, de ligger fritt tilgjengelig. Vi vil videre legge til små forklarende kursvideoer til enkelte av lovbestemmelsene. Konseptet er helt nytt, og vi er veldig åpne for forslag til forbedringer.

På sikt håper vi også å kunne tilby noen form for enkel juridisk bistand, enten ved å ha et samarbeid med advokater, rettshjelpere eller ved et samarbeid med andre rettshjelptiltak eller liknende.