↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 71 03 17

Besøksadresse

Parkveien 19
9060 LYNGSEIDET
  1. Beskrivelse

Bedriften ble startet opp 1989 i Lyngen under navnet Lyngen Arbeidssamvirke med Lyngen kommune som eneaksjonær. Selskapets formål var å skape varige arbeidsplasser for fysisk og psykisk utviklingshemmede ved å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeide. Selskapet ble registrert innenfor skjermet sektor og arbeider innenfor Aksjelovens § 2-2, 2. ledd : "Overskudd skal forbli i selskapet og komme de yrkeshemmede til gode"

I 2002 kom Storfjord kommune inn som medeier og selskapet var en periode kjent under navnet Lyngenfjord ASVO as. I oktober 2009 skiftet vi navn til Lyngsalpan Vekst AS. Vi valgte å benytte "Lyngsalpan" som en del av navnet vårt da fjellkjeden strekker seg fra Storfjord og helt ut til ytre Lyngen. Bedriften er organisert under Vekst-sammenslutningen av arbeidsmarkedsbedrifter.
Formålet har etter hvert blitt utvidet til også å omfatte andre arbeidsrettede tiltak og vi har avtale med NAV om tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Avklaring, Grønt arbeid samt Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Våre deltakere er, under veiledning av våre arbeidsledere, med i all vår produksjon og tjenesteyting.
Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer med ulike yrkeshemminger som ønsker og har behov for individuelt tilrettelagt arbeid men som ikke har tilbud om dette i det ordinære arbeidsliv. For våre deltakere som har behov for utvidet bistand har vi et godt samarbeid med de kommunale helsetjenestene og NAV. Sammen skaper vi et helhetlig tilbud i Lyngen og Storfjord kommuner for å høyne den enkeltes livskvalitet.
Kortvarige tiltak tilbys personer som har vært ute av arbeidslivet en tid og i en overgangsfase behøver tett og bred oppfølging for å avklare arbeidsevne, få interessekartlegging og karriereveiledning.

Våre varer og tjenester konkurrerer på like vilkår som for andre leverandører i markedet og vi vil være kjent for å levere god kvalitet.