Det vi har sagt, og fastholder, er at breer, også på Svalbard, reagerer på klimaendringer og at vi har vist hvordan det ser ut når dette skjer. Det er tydeligvis behov for å presentere noen oppklarende opplysninger ettersom Nordlys og Nordlys-leserne er svært viktige for å fortsette å holde søkelys på klima- og miljøproblemer i Arktis og på Svalbard.

Klimaendringer skjer
Det er ikke lenger tvil om at menneskenes aktivitet, særlig knyttet til bruk av fossile brensler som, olje, kull og gass, påvirker klimasystemet. Siden den industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet, da menneskene for alvor begynte å ødelegge skog og brenne fossile ressurser, har atmosfærens innhold av klimagassen CO2 økt eksponentielt. CO2-konsentrasjonen har økt med 30 prosent fra førindustriell tid i dag. I den samme perioden har vi sett en økende global middeltemperatur målt til 0,6 grader fra 1900 til nå.

FN sitt klimapanel IPCC konkluderte i sin siste rapport i 2001 at det er «nye og sterkere vitnesbyrd for at størstedelen av den observerte oppvarmingen de siste 50 årene kan tilskrives menneskelige aktiviteter». Basert på brede studier har panelet også kartlagt konsekvenser hittil, og sannsynlige framtidige konsekvenser av slik oppvarming og endring i klimasystemet i form av flommer (som i Tyskland og Kina), ekstrem tørke, tap av breer og havis og tap av leveområder for viktig biologisk mangfold.

Ikke bare Svalbard
For å vise endringene i naturen for vanlige folk reiste Greenpeace til Kilimanjaros topp i fjor, hvor vi sammenliknet historiens snødekte topp på Afrikas tak dagens nedsmeltete situasjon: 33 % av snødekket har forsvunnet siden 1989, og forskere spår at hele iskappen kan være forsvunnet innen 15–20 år. Av samme grunn fikk Greenpeace gjennomført en omfattende fotodokumentasjon av 16 brefall i Alpene tidlig i sommer, der tyske forskere har konkludert med at over 20 prosent av bremassen har forsvunnet siden 1975. Resultatet ble omsatt til forståelige bilder, som også Dagbladet viste i Norge.

Ønsket om å vise hvordan naturen reagerer på endringer i klimaet og hvordan den kan reagere i framtiden var også grunnen til at vi besøkte Svalbard i august. Det er kjent i forskerkretser at de aller fleste lavtliggende breer på Vest-Spitsbergen smelter og trekker seg tilbake, og at dette skjer som en respons på klimaendringer de siste 100 årene. Dette ville vi formidle hvordan så ut. Det må imidlertid være klart at bilder ikke kan erstatte forskning, selv om de kan være et meget nyttig supplement, slik vi oppfatter at våre bilder har vært.

Unyansert kritikk
Etter at resultatene ble presentert for publikum, presse og lokalbefolkning i Longyearbyen, Nordlys og internasjonalt, har den danske breprofessor Ole Humlum brukt mye krefter på å kritisere vår «vitenskapelige metode» og valg av bre. Humlum tviler for øvrig på at menneskelig aktivitet i det hele tatt påvirker klimaet. Han hevder også at den observerte sammenhengen mellom klimagassinnhold i atmosfæren og temperatur like gjerne kan skyldes at temperaturen påvirker CO2-innholdet som omvendt! Humlum står ganske alene om dette i klimavitenskapelige kretser, og påstanden er fullstendig i strid med IPCC sine konklusjoner.
Som sagt over har Greenpeace aldri ment eller sagt at vi har kunnet bevise menneskeskapte klimaendringer ved å sammenlikne to bilder fra Svalbard eller andre steder. Det vi har sagt, som er noe vi fastholder, er at breer, også på Svalbard, reagerer på klimaendringer. Vi har vist hvordan det ser ut når dette skjer. Det ser dramatisk ut, og er dramatisk. I tillegg er det solid dokumentert av forskere som har operert i regionen i lang tid at breene som trekker seg tilbake også taper ismasse, det vil si smelter. Nettopp på grunn av denne grundige dokumentasjonen valgte vi å reise til Kongsfjord-området, da vi ville vise hvordan klimaendringer har påvirket brenaturen på Svalbard.

Vi har også sagt at vi kan forvente ytterligere smelting og tilbaketrekking av disse og andre breer dersom utslippene av klimagasser ikke blir redusert dramatisk. Også dette har solid støtte blant klimaforskerne.

Globalt har altså middeltemperaturen økt med 0,6 grader fra 1900 til i dag. På Svalbard har middeltemperaturen økt med om lag fire grader i samme periode. Selv om størstedelen av denne endringen skjedde på 1920-tallet, er breene fortsatt på retur, med de nevnte 150 og 35 meter per år for henholdsvis Kronebreen og Blomstrandbreen. Og temperaturen har holdt seg høy i hele perioden, med visse variasjoner. Hva er grunnen?

Ingen kan vite dette sikkert, men når klimapanelet IPCC sier at størstedelen av de globale klimaendringene de siste 50 år skyldes menneskene, er det ikke spesielt sannsynlig at menneskene var helt uten skyld i den raske oppvarmingen på Svalbard 25 år før, i en tid da klimagasskonsentrasjonen i atmosfæren allerede var ti prosent høyere enn i førindustriell tid. En skal også være ganske sikker for å påstå at den fortsatt relativt høye temperaturen på Svalbard heller ikke delvis skyldes menneskelig påvirkning. For Humlum er dette lett ettersom han ikke tror på menneskets mulighet til å påvirke klimaet. For oss og Nordlys bør det stille seg annerledes.

Overdrivelser
Konklusjonen blir derfor at professor Humlum tar feil når han påstår at Greenpeace fusker eller ignorerer forskeres arbeid i klimaspørsmålet. Vi har fotodokumentert at breer på Svalbard, som mange andre steder i verden, trekker seg tilbake. Når vi i tillegg har sagt at dette skyldes en respons på klimaendringer, bygger det nettopp på arbeidet til en rekke forskere som bekrefter at smeltingen er reell og at endret klima er en viktig årsak.

Og det er dette som er hovedpoenget; menneskene påvirker klimasystemet, og har gjort det siden storskala avskoging og bruk av fossile brensler begynte. Dette avspeiles i den økte atmosfærekonsentrasjonen av klimagasser, eller det man kaller menneskeskapt forsterkning av drivhuseffekten. Vi kan se og dokumentere at naturen reagerer på slike klimaendringer, som breene på Svalbard definitivt gjør. Forskerne i FN sitt klimapanel sier at vi i stigende grad kan se resultater av menneskelig påvirkning av klimasystemet allerede, og at vi kan komme til å se enda mer dramatiske konsekvenser i framtiden om vi ikke reduserer utslippet av klimagasser. Så det er ingen tid å miste.