(Nordnorsk debatt)

Nei, Nordlys, APs vedtak om Nord-Norgebanen er hverken historisk eller den løsning vi lenge har etterlyst om NNB. Det AP forplikter seg til er betinget av nye utredninger. Her er ordlyden rett fra APs vedtatte partiprogram for 2021 – 2025 vedr. Nord-Norgebanen: «Gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen, slik at jernbaneutbygginger i nord kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan»

Vi må starte med å se på hva en KVU egentlig er. Etter statens vedtatte modell for store prosjekter er definisjonen denne: «En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt»

Jeg tviler ikke på at stortingsrepresentant Cecilie Myrseth og hennes partifeller i Troms og Finnmark arbeider for Nord-Norgebanen, men i lys av et viktig stortingsvalg overselger de både det AP har vedtatt og betydningen for jernbanesaken. Vedtaket er knapt registrert noe annet sted enn langt bak i partiprogrammet.

Det er skreddersydd for at AP i Troms og Finnmark kan bruke det for alt det er verd i valgkampen, mens partiet ellers og særlig i Nordland er stort sett likegyldig. Der i gården er det kun dobbeltspor for Ofotbanen og modernisering av Nordlandsbanen som må komme før en Nord-Norgebane nordover blir aktuelt.

Ikke til å undres over at statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Norsjø (Kr.F) hilser APs NNB-vedtak velkommen «fordi dette er jo det samme som vi allerede har satt i gang». Hun henviser til Regjeringens igangsatte arbeid med en egen KVU for nordnorsk transport som nå er satt i gang, inkludert Nord-Norgebanen.

Utredningen skal være fullført i løpet av 2023 slik at saken kan fremmes for Stortinget i 2024 og deretter inngå i arbeidet med Nasjonal Transportplan for 2026 – 2037. Det ligger ingen forpliktelse til å bygge NNB i dette arbeidet – men to av partiene i Regjeringen, Venstre og Kr.f. er like sterke tilhengere av bane som AP.

I AP for øvrig er det bare å konstatere at partiets mektige transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli (AP, Akershus) er en sterk skeptiker til Nord-Norgebanen. Hans standpunkt er velkjent: Det finnes ingen midler til å fremme Nord-Norgebanen hverken i dag eller i den nærmeste fremtid. En første prøve på seriøsiteten i AP får vi allerede i juni når Stortinget skal behandle Regjeringens forslag til NTP for 2022 – 2033.

Her er situasjonen før NTP-debatten i Stortinget:

1. AP – alene om forslaget om KVU som basis for behandling av NNB
2. SV, MGD, FrP og SP: Ubetinget støtte til NNB – uten en ny KVU
3. Regjeringspartiene (H, V og Kr F): Behandling av NNB – først etter at en egen KVU om all nordnorsk transport er utført, dvs rundt årsskiftet 2023/2024 – og med håp om å komme inn i en fremtidig NTP for 2026 – 2037.

Det er bare å registrere at AP-politikere som Martin Henriksen nekter å svare på om partiet vil støtte SV, MDG, SP og Fr.P som satser på et «fast track» og vedta at NBB skal inn i NTP for kommende periode. Hvorfor kan ikke AP slutte seg til denne alliansen og dermed skape det politiske trykk som Nord-Norgebanen er helt avhengig av? Med et slikt vedtak kan vi gå løs på neste hindring: anvise den økonomiske dekning innenfor et NTP der midlene for neste 12 års periode allerede er delt ut.

APs landsmøtevedtak bringer oss egentlig tilbake til 10. mars 2020 der Stortingets kommunikasjons- og transportkomite gjorde opp status etter det felles representantforslag fra Torgeir Krag Fylkesnes (SV) og Per Willy Amundsen (FrP) om prinsippvedtak om NNB i dag. AP med Sverre Myrli i spissen betegnet forslaget som «uforsvarlig» og «ikke gjennomførbart» - og partiet fremmet derfor sitt eget forslag om ja til Nord-Norgebanen – men via en KVU! Det er nøyaktig der partiet står i dag.

Regjeringens arbeid med en utvidet KVU er unødvendig. Det er fullt mulig å løsrive Nord-Norgebanen fra denne slik at vi kan realitetsbehandle jernbanesaken allerede i år. Jernbanedirektoratets oppdaterte kunnskapsinnhenting fra 2019 gir oss et tilstrekkelig faktagrunnlag til dette, fordi JDBs utredning var lagt opp som en KVU der dette var hensiktsmessig, dvs. spesielt vedr behov og gjennomføring, mens trasevalg og kostnader avgjort trenger nytekning.

Det er denne prosessen AP har motsatt seg og i stedet lander på alenegang med et kompromiss for bruk innad i partiet. Resultatet er gitt: Ingen snarlig bygging av jernbane i nord – men utsettelse til en eller annen gang i en fjern fremtid. Det er dette vi må unngå av årsaker som for lengst er vel dokumentert. Vi har ingen tid å miste – jernbane må vedtas i år.