Tipakningen kan bli forbudt. Foto: Vidar Ruud, ANB

Strøm-Erichsen strammer til:

Vil forby tipakningen

Regjeringen vil både forby salg av tipakningen og innføre en bevillingsordning for tobakkssalg.
Christina Halvorsen E-post
Publisert 12.01.2012 kl. 21:33 Oppdatert 13.01.2012 kl. 09:26

Tips en venn på e-post:


Fakta om tobakk:

 • 19 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig. Det har vært en markant nedgang i andelen dagligrøykere i Norge de siste tiårene.
 • Blant unge mellom 16 og 24 år er røykeandelen 12 prosent, en halvering fra 2005.
 • Over halvparten av dagens røykere og eks-røykere begynte å røyke før de fylte 18 år, og over 70 prosent før de fylte 20.
 • Dagens debutalder for røyking ligger på omkring 16 år.
 • Røyking er den viktigste risikofaktoren for tidlig død og tap av friske leveår i Norge.
 • 5.100 personer dør som følge av røyking hvert år i Norge.
 • Over 40 sykdommer, hvorav omkring 20 er dødelige, har direkte sammenheng med røyking.
 • De viktigste sykdommene røyking forårsaker er ulike former for kreft, luftveissykdommer som for eksempel kols, og hjerte- og karsykdommer.
 • Anslag viser at omkring 100.000 barn utsettes for passiv røyking daglig.
 • Passiv røyking er skadelig i alle aldre, men er spesielt farlig for fostre og små barn.
 • Det er dokumentert at en rekke helseskader hos barn har sammenheng med passiv røyking, herunder krybbedød, infeksjoner i nedre luftveier og i mellomøret, astma og nedsatt lungefunksjon gjennom barndommen.
 • Rundt 7 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år, i hovedsak menn, snuser daglig.
 • Blant unge menn (16-24 år) bruker 25 prosent snus daglig, mot åtte prosent kvinner (tall fra 2010).
 • Kilder: Helsedepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statistisk sentralbyrå, SIRUS og US Department of Health and Human Services (ANB)
- Vi vil spare liv - bare i år dør rundt 5.000 mennesker i Norge av røykerelaterte sykdommer, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Vidar Ruud, ANB

Slutt på tipakningen

Hvordan vil et forbud påvirke deg?

Nå stumper jeg røyken
Fortsetter røykingen som vanlig
Vil røyke sjeldnere
Det blir mindre festrøyking
Ingen betydning for meg

Din stemme er registrert

Avsluttet


Dette er to av mange nye forslag til endringer i tobakksskadeloven som regjeringen sender på høring i dag. Målet med forslagene er å redusere tobakkstallene og dermed også tobakksskadene blant befolkningen. Det er særlig barn og ungdoms tilgang til tobakk helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) nå vil ha kraftigere lut mot.

– Jeg og min generasjon vokste opp med tobakksreklame. Min visjon for den oppvoksende generasjon nå er at de skal vokse opp i røykfrie miljø. Det viktigste er å hindre at unge begynner å røyke. De aller fleste har et langt liv foran seg, og vi vet jo at røyking er svært skadelig. Vi vil spare liv - bare i år dør rundt 5.000 mennesker i Norge av røykerelaterte sykdommer, sier helseministeren til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun foreslår derfor nå et forbud mot salg av mindre sigarettpakninger enn tjuepakninger, slik andre land har gjort.

– Det handler først og fremst om ungdom og pris, for vi vet at ungdom er prissensitive, sier Strøm-Erichsen.

Departementet innser at forbudet mot tipakningen kan føre til at noen voksne røyker mer, men mener altså at det viktigste er å hindre at de unge begynner.

Et annet tiltak departementet vil innføre er en kommunal bevillingsordning for tobakksalg, omtrent på samme måte som for alkohol. Forskjellen er at det ikke skal være noen begrensning på hvilke typer utsalgssteder som kan få salgsbevilling.

Poenget med bevillingsordningen er å hindre at mindreårige får kjøpt tobakk.

– Dette er en veldig viktig sak, fordi sanksjonsmulighetene her er at hvis man selger til noen under 18 år kan man miste bevillingen, sier Strøm-Erichsen.

I tillegg foreslår departementet en absolutt aldersgrense på 18 år for den som skal selge tobakksvarer.

Tobakksfri skoletid

Departementet vil også ha lovfestet tobakksfri skoletid for elevene, det vil si røyk- og snusfri skoletid. Forslaget gjelder ikke ansatte i skolene.

– Skoleeierne må selv ta et stort ansvar i forhold til sine ansatte. Men de fleste elevene på videregående er under 18 år. Dette er igjen et forsøk på å hindre barn og unge i å begynne å røyke, påpeker helseministeren.

Også passiv røyking blant barn er et problem ministeren vil til livs. Anslag fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at antallet barn som utsettes for daglig passiv røyking i Norge trolig ligger på rundt 100.000.

Det har vært diskutert et forbud mot røyking i hjemmene, for å beskytte barn. Det blir det ikke, men Strøm-Erichsen vil ha høringsinstansenes syn på å ta inn en såkalt normativ lovbestemmelse om at den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at barns rett til røykfritt miljø blir oppfylt.

– En normativ lovbestemmelse innebærer at vi ikke kan gå inn i hjemmet til folk og slå ned på røyking, men at det gir en sterk symbolsk betydning som kan endre atferd og holdninger. Foreldre må være rollemodeller, påpeker Strøm-Erichsen.

Helseministeren foreslår også at alle skoler og barnehager gjøres røykfrie utendørs.

Ikke totalforbud på utecafe

Totalforbud på uteserveringer er ikke blant forslagene. Begrunnelsen er at det først og fremst er innebygging av uteserveringssteder som skaper problemer med å håndheve røykeforbudet på serveringssteder. Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på Helsedirektoratets forslag om buffersoner, det vil si røykfrie uteområder, og på nasjonale retningslinjer for innebygging.

Høringsfrist i saken er 20. april. Etter det vil regjeringen konkludere. (ANB)

Flere tiltak som foreslås:

 • Adgangen til røykerom i arbeidslokaler fjernes.
 • Forbudt å røyke på enkeltkontorer.
 • Inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter gjøres røykfrie.
 • Adgangen til å ha røykerom på institusjoner oppheves. Unntaket som gir beboere adgang til å røyke på beboelsesrom foreslås opprettholdt. (ANB)

På forsiden nå